Om RWS Vega

Raoul Wallenbergskolan Vega kommer att vara en grundskola för årskurserna F-6. När skolan är helt utbyggd kommer den att bestå av två klasser i varje årskurs. Skolbyggnaderna kommer att vara klar sommaren 2020. RWS flyttar i i lokalerna i början av juli 2020 och i augusti startar RWS Vega sin verksamhet. RWS har lämnat in ansökan till Skolinspektionen. I mars 2017 ställde sig Grund- och förskolenämnden sig positiva till RWS etablering av grundskola i Vega.

Vår ambition är att förskolan och skolan i första hand ska vara mötesplats för barn och ungdomar i den framväxande stadsdelen Vega, både på skoltid och på fritid.

Dessutom önskar vi att skolans lokaler ska vara mötesplats för vuxna medborgare i Vega genom det lokala föreningslivet, studiecirklar, kulturskolan, och andra gemensamma initiativ av medborgare i Vega som matlagningskurser, bokklubbar, idrottsaktiviteter m m. Vi hoppas att förskolan och grundskolan ska bli en gemensam angelägenhet för medborgarna i Vega.

Vi kommer att integrera undervisningen under skoldagen med fritidsaktiviteterna på ett sådant sätt att eleverna utvecklas i både kunskap och karaktär och får en sammanhållen och intressant skoldag. Lärare och fritidspersonal kommer att arbeta tätt tillsammans.

Vi kommer att ha ett väl utvecklat elevhälsoteam för att säkerställa att varje enskild elev får det stöd de behöver. Elever med speciellt goda studieförutsättningar kommer ges de utmaningar de behöver, bl a genom våra förstalärare.

Vi avser föra dialog med andra skolverksamheter i närområdet för att säkerställa en god och smidig etablering av den nya grundskolan.

RWS Vega kommer att erbjuda en engagerande och kreativ skola. Här kommer alla elever oavsett bakgrund och personliga förutsättningar få en gedigen utbildning, som rustar dem väl för framtidens alla utmaningar.  Vår mission är: vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor. Skolan bär Raoul Wallenbergs namn. Hans livsgärning har inspirerat till våra fyra ledord, som präglar vår verksamhet: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft

RWS Vega kommer att arbeta enligt Raoul Wallenbergskolans grundläggande principer:

  • Värdegrund. RWS Vega kommer att vara en värdegrundsbaserad skola med fokus på både kunskap och karaktär. Vi kommer att ha höga förväntningar på varje enskild elev.
  • Lugn och arbetsro. En grundläggande förutsättning för goda studieresultat är att lektionerna kännetecknas av lugn och arbetsro. Vi kommer därför tillämpa enhetliga förhållningssätt både i klassrum och i skolan för övrigt.
  • Individualisering – särskilt stöd/utmaningar. För att varje enskild elev ska kunna nå sin fulla potential måste undervisningen i viss utsträckning individanpassas. Det kommer vi göra bl a genom modernt IT-stöd i klassrummet.
  • Språk – tidig undervisning och träning i svenska och engelska. Redan i förskolan och lågstadiet påbörjar vi undervisning och träning i engelska språket.
  • Matematik. Vi börjar med de matematiska övningarna redan i förskolan. Vi har utökat timplanen i matematik för att eleverna ska få mer tid i ämnet.
  • Samhällsorientering. Vi kommer ha samarbete med skolor i andra länder, bl a i Ungern, England, Kenya och Indien.
  • God och näringsriktig skollunch kommer lagas och serveras av Raouls Kök, som är vår egen restaurangverksamhet.