Våra ordningsregler

God miljö
RWS Uppsala är vår gemensamma arbetsplats. Skolan ska vara en god miljö för lärande där personal och elever känner sig trygga och inspirerade. Sunt förnuft är vår viktigaste regel – det innebär att vi kommunicerar direkt med den vi tycker gör fel. Dessa regler är framtagna av rektor i samråd med elever och lärare 2019-10-17.

Länk till PDF

I VÅR SKOLA

 • är vi rädda om skolans lokaler, material och utrustning.
 • hjälps vi åt att hålla skolans lokaler rena och fräscha.
 • använder vi ett uppmuntrande språk till varandra.
 • undviker vi nedsättande ord som kränker andra.
 • visar vi hänsyn till allergiker genom att inte äta nötter eller använda parfym.
 • äter vi inte godis och dricker inte läsk.

I KLASSRUMMET

 • följer vi de gemensamma lektionsrutinerna
 • Lämnar vi mobilen i skåpet eller i mobillådan. Om den lämnas in i mobillådan kan man inte räkna med att få tillbaka den på rasten.
 • kommer alla i tid och har sitt material med sig.
 • lämnar vi ytterkläder och huvudbonader i skåpet.
 • kan alla arbeta med alla.
 • räcker vi upp handen när vi vill säga något.
 • lyssnar vi uppmärksamt på den som talar.
 • Får vi ha vatten och frukt, men inget från caféet.

I MATSALEN

 • lämnar vi ytterkläder i skåpet
 • lämnar vi platsen som vi vill att den ska vara när vi sätter oss där
 • använder vi låg samtalston

Påföljder om trivselreglerna bryts

Tillsägelse: Elev följer inte ordningsreglerna. Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande (5 kap 6 § skollagen).

Samtal hem: Om en elev inte bättrar sig, trots varning, får läraren utvisa eleven för högst återstoden av lektionen (5 kap 7 § skollagen). Kontakt sker med hemmet och dokumenteras.

Utredning, varning: Upprepade förseelser. Om en elev gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller en allvarlig förseelse, ska rektorn försöka utreda orsaken.  Rektor kan också ge en skriftlig varning. Rektor informerar vårdnadshavare till omyndig elev (5 kap 11 § skollagen).

Avstängning: huvudmannen får besluta om att stänga av en elev eller beordra tillfällig placering av en elev vid en annan skola om:

 • eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för
  kränkande behandling, eller
 • elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers
  trygghet och studiero.

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Om det är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får rektor besluta om omedelbar avstängning av elev (5 kap 17 § skollagen).

Vid kränkningar och diskriminering används konsekvenstrappan i RWS plan mot kräkningar och för likabehandling. Finns i sin helhet på hemsidan.