Om RWS Uppsala

Vi som arbetar här är glada och stolta över att kunna erbjuda en engagerande och kreativ skola, där sammansättningen på elevkår och personal väl speglar vår globaliserade värld. Här erbjuds eleverna en trygg och gedigen utbildning, som väl rustar dem för framtidens alla utmaningar.

Skolan i korthet:

 • Internationell profil  temadagar, språk- och studieresor, värdegrundsarbete om mänskliga rättigheter
 • Fördjupningar inom Ma, Eng, No, Teater, Teknik, Piano, So, Mu, slöjd, Dans, Idrott,  HKK och bild
 • Engagerade och innovativa lärare utbildade att utmana och anpassa sin undervisning till varje elev
 • Lärande och fostran skolans viktigaste huvuduppdrag
 • Ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft  skolans ledord för att medvetet  utveckla våra elevers sociala utveckling och förmåga att hantera olika livssituationer

RWS Uppsala uppvisar goda resultat, vilket bekräftas av att intresset för vår skola ökar år från år. Vår skola kan sammanfattas i följande korta konstateranden:

 • Vi är stolta över RWS Uppsala, som präglas av en kreativ och globaliserad elev- och personalkår
 • Vi utmanar varje elev med systematiskt individanpassad undervisning
 • Vi utbildar lärare inom anpassad pedagogik för särbegåvade elever
 • Vi erbjuder en starkt internationell profil, vilket innebär att vi fokuserar på språk, utbytesresor, samarbete med skolor i andra länder, t ex Ungern och Kenya, som viktiga inslag i internationaliseringen.
 • Vi uppmuntrar våra elever att utveckla de estetiska förmågorna genom att erbjuda flera olika tillval inom konst och musik.
 • Vi främjar elevers demokratiska fostran genom ständigt återkommande diskussioner och teman.
 • Vi uppskattar och verkar för ett nära samarbete mellan hem och skola. Därför utvecklas RWSnet, ett webbaserat kommunikationssystem, där elever, vårdnadshavare och personal ständigt kan följa det pågående skolarbetet.
 • Vi serverar goda skolluncher i trivsam miljö och med flera alternativa rätter.
 • Vi stöttar elevernas utveckling genom ett aktivt mentorskap och läxhjälp. RWS Uppsala erbjuder även stöd av specialpedagogisk kompetens
 • Vi är organiserade i arbetslags, med en arbetslagsledare som leder och följer upp verksamheten inom sitt lag.

Skolan bär Raoul Wallenbergs namn. Hans livsgärning har inspirerat till våra fyra ledord, som präglar vår verksamhet:

Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft

Vår mission är:

Att ingen enskild elev ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.