Främjande arbete

Främjade arbete går ut på att stärka förutsättningarna för likabehandling i skolan.

Ledorden

Inom RWS samlas vi runt ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.  Lärare har ett stort uppdrag att utforma sin undervisning utifrån ledorden. Alla elever undervisas om vem Raoul Wallenberg var och hur han gjorde skillnad för andra människor. Personalrummen är döpta efter de fyra ledorden och skolan är inredd med tavlor och målningar samt en bild på Raoul Wallenberg för att påminna om den värdegrund som skolan vilar på.

Mångfald

Mångfald är något som vi på RWS ser mycket positivt på och som en stor tillgång. RWS består av elever, praktikanter och lärare med olika nationaliteter och farenheter av arbete utomlands.

Temadagar

Vi på RWS vill genom våra traditioner manifestera den värdegrund som våra styrdokument och ledord vilar på.  RWS egna traditioner och temadagar är viktiga för att skapa vi-känsla och öka gemenskapen. Temadagarna är baserade på de fyra ledorden ”ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft”.

Våra temadagar är

Raoul Wallenbergdagen

Raoul Wallenberg är vår förebild. Två gånger per år uppmärksammar vi hans livsgärning: 27/8 vilket är hans namnsdag och 27/1(Förintelsens minnesdag). Årskurs nio planerar en aktivitet för hela skolan där de undervisar om Raoul Wallenbergs livsgärningar.

Internationella språkdagen

Världens språk och språkets betydelse uppmärksammas den 26 september varje år med olika aktiviteter anordnade av förstelärare och språklärare. Vi lyfter styrkan i att tillhöra ett mångkulturellt samhälle och de språk som alla på skolan tillsammans representerar.

Operation dagsverke

Eleverna lär sig att visa solidaritet och medmänsklighet genom att arbeta en dag per år för andra. Genom deltagande i operation dagsverke går intäkterna varje år till olika välgörande ändamål. I år går pengarna som samlas in till att ge fler elever i Namibia livsviktig kunskap om hiv.

Hela världens lucia/julshow

Varje höst sätts en större julshow upp med barn och ungdomar från RWS och ibland även ensankommande flyktingbarn från utsatta länder. På showen uppträder alla som vill och representerar alla skolans språk, kulturer och sånger under namnet ”Hela världens julshow”.

Terminsavslutningar med mångfald

Här är det fokus på att alla elever, oavsett talang, bakgrund och förutsättningar, ska lyftas fram. Olika språk lyfts fram genom eleverna. Utmärkelsen, årets Raoul Wallenbergare, delas ut där elever som på olika sätt lever upp till våra ledord.

 Miljöveckan

Denna vecka deltar årskurs sex och åtta. Eleverna får bland annat besök av Uppsalas renhållare, deltar i ”gör Uppsala rent”, skriver egna miljölåtar och gör en utställning om plast.

Utbytesreor

Vi ger våra elever möjligheten att, genom kontakt med lärare och elever på skolor i andra länder, tidigt träna på samarbete och erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder olika utbytesresor varje år. I år har årskurs åtta har elever möjlighet att åka på en utbytesresa till Ungern och förra året erbjöds en resa till London. Eleverna får även vara värdar till elever som kommer på studiebesök från andra länder.

Transparent skolsida

Genom skolans intranät RWSnet kan alla ta del av all nödvändig information till exempel frånvarorapporter, individuella utvecklingsplaner (IUP), åtgärdsprogram, omdömen och veckobrev. Kommunikationen via skolportalen ger vårdnadshavare möjlighet att hålla sig informerade om skolans aktiviteter samt situationen kring det egna barnet. På intranätet finns även skolans styrdokument, trivselregler, konsekvenstrappan vid kränkande behandling, likabehandlingsplan, olika hemsidor som studie- och yrkesvägledning, elevhälsogrupp, RWS Vänner, föräldraråd mm.

Varje månad lägger vi på portalen ut en bild och en beskrivning på månades Raoul Wallenbergare. Denna person lyfts fram som en förebild för andra på skolan genom sitt sätt att följa våra ledord (medkänsla, mod, handlingskraft och ärlighet) inspirerade av Raoul Wallenberg.

Elevhälsovård

På skolan finns en elevhälsoteamet (EHT). EHT arbetar främst konsultativt, som ett stöd till skolans övriga personal. I gruppen ingår rektor, elevhälsasamordnare, elevassistent, skolsköterska, kurator och specialpedagog. I elevhälsoarbetet finns också tillgång till SYV, skolläkare och skolpsykolog.

EHTs uppgift är att arbeta hälsofrämjande samt att bevaka och stödja alla elevers rättigheter och möjligheter till en likvärdig utbildning. EHT arbetar aktivt mot mobbing och kopplas även in vid mobbingsärenden. Detta för att genom expertis ta snabba beslut om vilket typ av stöd och resurser som kan erbjudas de inblandade.

Elevråd

Eleverna har möjlighet att påverka och ha inflytande över vissa av de beslut som tas i skolan. Rektor har ansvaret över elevrådet men gruppen leds av en ordförande som träffas ca en gång i månaden.

RWS Vänner

RWS Vänner är en antimobbningsgrupp. RWS Vänner samarbetar med elevhälsan och fokuserar på att anordna aktiviteter för hela skolan samt samarbetar med elevhälsan i olika främjande åtgärder.

Fungerande mentorskap

På mentorstiden i skolan träffar eleverna sina mentorer för att diskutera aktuella händelser, trivsel och trygghet. Klimatet och trivseln i klassen följs upp fortlöpande genom diskussioner och enkäter.  På mentorstiden ges eleverna möjlighet att behandla och ta upp frågor som angår hela skolan samt den egna klassen. Mentorer arbetar här också med värdegrundsfrågor som t.e.x nätetik.

Introduktionsdagar

Våra nya elever ska känna sig välkomna till skolan. Syftet med introduktionsdagen är att öka tryggheten för övergången mellan skolorna genom att träffa sina nya klasskamrater och lärare.

De första tre dagarna i augusti involveras även hela skolan i aktiviteter för att bygga gemenskap och trygghet hos de nya klasserna. Elever som börjar mitt i terminen bjuds in på ett introduktionssamtal med mentor.

Föräldramöten och IUP-samtal

Föräldramöten hålls tidigt under terminen för alla vårdnadshavare. En föräldrahandbok delas dessutom ut med information om skolans arbete och likabehandlingsarbete. Individuella utvecklingssamtal läggs i början av terminen för att tidigt fånga upp elevernas välmående och plan för terminen. Vid behov planeras uppföljningssamtal under terminen.