Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som finns på skolan.

Vänskapsdrama på schemat

Bibliotek 201310En av de viktigaste framgångarna i elevers lärande är enligt forskning att det finns ett positivt klassrumsklimat och en positiv gruppdynamik. Alla elever på RWS Uppsala har därför  idag självkänsla, normer, värderingsövningar om mänskliga rättigheter, skönhetsideal,  nätetik och konflikthantering på schemat.

Som ny elev arbetar du framförallt med vänskapsteman, drama, livskunskap, nätetik, studieteknik och sammanhållningsövningar.

Gemensamma trivselregler

På vår skola finns det trivselregler som är utarbetade tillsammans med barnen/eleverna och på föräldraråd. Dessa förankras i början av varje termin och sitter uppe i varje klassrum på skolan samt på RWS skolportal. Trivselreglerna går hand i hand med våra fyra ledord, ärlighet, mod, handlingskraft och medkänsla.

Rastvaktsystem

Vid skolstart skapas ett rastvaktsystem med samtliga lärare (och del av övrig personal). Vårt mål är att ha lärare synliga och tillgängliga på raster och luncher. Rastvaktschemat uppdateras under terminen i samråd med elever och lärare. Eleverna tillfrågas vilka områden som de anser vara mest otrygga vilka lärare sedan placeras att besöka ofta. Bord i korridorerna besöks ofta av lärarna för att alla elever ska våga sätta sig vid dem.

Rastaktiviteter

Resurslärare på skolan anordnar rastaktiviteter med eleverna och i samarbete med RWS Vänner. Skolan har ordnat en anslagstavla avsedd för idrott och hälsa. Där annonseras veckans rastaktiviteter och eventuella turnéringar.

Utbildning i genus, normer och HBTQfrågor

Tjejjouren bjuds in för att utbilda årskurs nio om gränsdragningarna mellan okej sex och våldtäkt. Under läsåret kommer skolan att ha två temaveckor som innefattar värdegrundsfrågor för alla klasser. Föreläsare bjuds in för att samtala om ”HBTQ” samt att eleverna är inbokade på workshop på Fredens hus för utbildning om temat Hetero- och Etnonorm samt Maskuliniteter/feminiteter. Lärarna har ett ökat fokus på och ifrågasättande av könsnormer vid samlevnadsundervisningen.

HBTQ-certifiering

Rektor ser över möjligheten att under läsåret 2017/2018 HBTQ-certifiera all personal.

Förstelärare med LPB-fokus

Förstelärare gör djupanalyser av skolans rutiner kring kränkande behandling och förebyggande insatser. Därefter hjälper denna till att uppdatera LBP och förankra den i verksamheten med aktiviteter, innehåll och utbildningar.

Självkänsla och psykisk ohälsa

Organisationen Frisk och fri bjuds in för att träffa alla nya klasser och förbereda dem för tonårslivet och högstadiet. Temat är självkänsla & självförtroende – skillnaden där emellan. Ordets makt – hur ord kan påverka andra. Media & skönhetsideal – hur vi luras av redigerade bilder. Vi lägger mycket fokus på hur en kan stärka sin självkänsla och vilka verktyg som behövs. Samt övningar i att skriva ner bra saker om sig själv.

Freds- och konfliktkunskap

I år deltar skolan i programmet ”Schools for Peace”. Skolan har erhållit ett material och har i samband med detta även bjudit in externa aktörer som FN förbundet, Gottsunda Dans och teater, Amnesty och Fredens Hus. Syftet är att öka kunskapen om konflikthantering och främlingsfientlighet. Under vecka 45 deltar hela skolan i en temavecka under namnet ”RWS for Peace”. 

Du kan göra skillnad- Kuben

Kubmetoden består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolan stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

En del av projektet handlar om att lära sig mer om varje människas ansvar att ta ställning för medmänsklighet. Den tar sin utgångspunkt i historien och Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget, då han räddade livet på tusentals judar genom att förse dem med svenska skyddspass.