11 oktober, 2017

Normkritisk sex- och samlevnadsundervisning

Ett av skolans fokusområden i år är att ge alla elever utbildning i normkritiskt tänkande.

På RWS tycker vi att det är viktigt att alla elever får utveckla sina identiteter utan att begränsas av normer. Vår NO-lärare Ylwa Hast undervisar även på Uppsala Universitet där hon håller i föreläsningar och seminarier för lärarstudenter kring hur man kan skapa en normkritisk sex- och samlevnadsundervisning. ”Jag hoppas att lärarstudenterna sen kan skapa en miljö i klassrummet där alla eleverna vågar utveckla och uttrycka sin identitet. Genom att tänka normkritiskt berörs fler eleverna och undervisningen blir meningsfull”. 

 Bakgrund

Vi ser goda resultat av det föregående läsårets arbete med värdegrundsfrågor kopplade till de olika diskrimineringsgrunderna. Dock ser vi ett fortsatt behov av att stärka elevernas kunskaper inom flera områden för att motverka fördomar och utanförskap. Målet är att fortsätta att ge elever mer kompetens om normer, HBTQ och genus som en del av arbetet med värdegrunden.