RWS policy för läxor

LÄXOR – ALLMÄNT

 Är en självklar och positiv del i elevernas skolarbete, lärande och utveckling.
 Främjar elevernas ansvarstagande och självständighet.
 Innebär en reflekterande process, där eleven ytterligare befäster sitt lärande genom repetition.
 Är en del i att få studievana – vara studieförberedande för vidare studier
 Förbereder eleverna inför yrkeslivets krav.
 Ska ges på ett åldersadekvat sätt i alla årskurser och i samtliga ämnen.
 Kan se olika ut för olika elever, utifrån förutsättningar, förkunskaper och mognad.
 Ska ge föräldrarna insyn i och delaktighet i vad man jobbar med i skolan.
 Ska ge föräldrarna en möjlighet att aktivt delta i sitt barns skolarbete.
 Läxor är inte till som bestraffning eller för att göra klart uppgifter, som eleven inte hunnit med under lektionen.
 I den mån en elev inte hinner med att göra klart uppgifter under lektionen ska eleven erbjudas extra stöd på skolan, inte ges läxor för att komma ikapp.
 Alla läxor måste skrivas upp på RWSnet.

LÄXOR-LÄRAREN

 Ska ha ett klart och tydligt syfte.
 Ska alltid ges med tydliga instruktioner, så att eleven kan utföra läxan självständigt eller med lätt stöd av vuxna.
 Ska alltid följas upp av läraren.
 Om läraren märker att en elev inte mäktar med läxarbetet informera rektor. Rektor ansvarar då för att skolan organiserar läxhjälp, så att eleven får det adekvata stöd som krävs för att klara läxorna.
 Ska kontinuerligt stämma av med vårdnadshavarna och eleven hur det fungerar med läxläsningen hemma.
 Ska vara sådant som eleven till allra största delen klarar själv.

LÄXOR KAN BESTÅ AV ATT:

 Läsa igenom en text för att få överblick och förförståelse inför kommande arbete under lektionerna.
 Förstärka, befästa och träna sådant man redan arbetat med under lektionerna, t ex nya ord i engelska eller mattetal.
 Vara en del i en individuell utvecklingsplan för att nå målen, t ex en överenskommelse att läsa en kvart varje dag.

LÄXOR – VÅRDNADSHAVARE KAN VARA ETT STÖD I LÄXARBETET GENOM ATT:

 Prata om att skolan är viktig.
 Prata om att kunskap är viktig.
 Skapa goda förutsättningar för en läxläsningsstund.
 Delta genom att stötta och uppmuntra.
 Hjälpa genom att gå igenom tillsammans med eleven, ge tips, uppmuntran och kanske
förhöra.

LÄXOR – OMFATTNING

 Omfattningen och innehållet av läxan styrs av elevens ålder, förutsättningar och mognad.
 Läxornas totala antal per vecka fastställs av arbetslaget och samplaneras av berörda lärare,
så att den totala mängden läxor blir rimlig.
 Läxarbetet ska harmoniera med mängden prov per vecka.