Pedagogik

Fasta lektionsrutiner som skapar arbetsro och lärande

Vårat fokus är på skolans huvuduppdrag- lärande och fostran. Vi tror på en tydlig och strukturerad undervisning. Därför har vi bland annat gemensamma lektionsrutiner. Lektionerna startar i lugn och ro med ett led utanför klassrummet och därefter presenterar lärarna lektionen utifrån en specifik tavelstruktur. Vi vet att ett tydligt ledarskap i klassrummet skapar en arbetsro som är nödvändig för att vi ska nå vårt uppdrag. Arbetsron följs systematiskt upp varje månad tillsammans med eleverna och regelbundna lektionsbesök av skolledningen. Vi utbildar och satsar på starka och kompetenta lärare. Alla våra lärare ska genom sitt förhållningssätt hjälpa eleverna till kunskap och inre ordning

Blockschema

Samarbetena mellan ämnena möjliggörs av skolans nya arbete med blockundervisning. Blocksystem innebär att ämnena svenska, mattematik, So- samt No-ämnen sammanförs i större ämnesområden, som läggs i block. Dessa fördelas sedan över årskurserna. Det ger eleverna en tydlig struktur och överblick över när olika ämnen behandlas. Det medför också att lärare lättare kan samarbeta med varandra, göra studiebesök och eleverna upplever att de får tid att slutföra projekt.

Utveckling av pedagogiska metoder

Vi tror inte att det bara finns ett svar på hur uppdraget kan utföras utan vi är öppna för att prova oss fram vilket innebär att vi på en övergripande och visionär nivå inte låser oss vid någon enskild undervisningsmetod. Vi provar oss fram systematiskt och utvärderar våra resultat noga. Vi utvecklar vårt arbetssätt för att anpassa verksamheten efter de senaste rönen på pedagogikområdet.  Vi arbetar systematiskt med modeller för att individanpassa undervisningen i syfte att utmana elever på alla nivåer. Ett annat exempel är att vi just nu samarbetar med föräldrar till särbegåvade barn och Mensa för att ta fram alternativa inlärningsmetoder för särbegåvade barn. Tveka inte att höra av dig om du har frågor kring vår pedagogik!

Vårt uppdrag

Det är vår uppdrag – att ingen enskild elev ska hållas tillbaka eller lämnas efter. Genom att fortbilda våra lärare i ledarskap och pedagogik utifrån de senaste forskningsrönen garanterar vi att alla barn går ut med goda studieresultat. Med våra ledord – ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft –  jobbar vi  medvetet med våra elevers sociala utveckling och förmåga att hantera olika livssituationer.