Om RWS Uppsala

” En fantastiskt bra skola! Lagom stor, trygg, kompetenta lärare och skolledning. Belägen mitt i City!  Kan varmt rekommendera den vidare!  Är medlem i föräldrarådet. Om du har frågor kontakta mig direkt/Linda Elster”

Vi som arbetar här är glada och stolta över att kunna erbjuda en engagerande och kreativ skola, där sammansättningen på elevkår och personal väl speglar vår globaliserade värld. Här erbjuds eleverna en trygg och gedigen utbildning, som väl rustar dem för framtidens alla utmaningar.

Skolan i korthet:

 • Internationell profil  temadagar, språk- och studieresor
 • Fördjupningar inom Ma, Eng, No, Teater, Sång, Piano, So, Mu, slöjd, skoltidning, HKK och bild
 • Engagerade och innovativa lärare utbildade att utmana och anpassa sin undervisning till varje elev
 • Lärande och fostran skolans viktigaste huvuduppdrag
 • Ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft  skolans ledord för att medvetet  utveckla våra elevers sociala utveckling och förmåga att hantera olika livssituationer

RWS Uppsala uppvisar goda resultat, vilket bekräftas av att intresset för vår skola ökar år från år. Vår skola kan sammanfattas i följande korta konstateranden:

 • Vi är stolta över RWS Uppsala, som präglas av en kreativ och globaliserad elev- och personalkår
 • Vi utmanar varje elev med systematiskt individanpassad undervisning
 • Vi utbildar lärare inom anpassad pedagogik för särbegåvade elever
 • Vi erbjuder en starkt internationell profil, vilket innebär att vi fokuserar på språk, utbytesresor, samarbete med skolor i andra länder, t ex Ungern och Kenya, som viktiga inslag i internationaliseringen.
 • Vi uppmuntrar våra elever att utveckla de estetiska förmågorna genom att erbjuda flera olika tillval inom konst och musik.
 • Vi främjar elevers demokratiska fostran genom ständigt återkommande diskussioner och teman.
 • Vi uppskattar och verkar för ett nära samarbete mellan hem och skola. Därför utvecklas RWSnet, ett webbaserat kommunikationssystem, där elever, vårdnadshavare och personal ständigt kan följa det pågående skolarbetet.
 • Vi serverar goda skolluncher i trivsam miljö och med flera alternativa rätter.
 • Vi stöttar elevernas utveckling genom ett aktivt mentorskap och läxhjälp. RWS Uppsala erbjuder även stöd av specialpedagogisk kompetens
 • Vi är organiserade i arbetslags, med en arbetslagsledare som leder och följer upp verksamheten inom sitt lag.

Skolan bär Raoul Wallenbergs namn. Hans livsgärning har inspirerat till våra fyra ledord, som präglar vår verksamhet:

Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft

Vår mission är:

Att ingen enskild elev ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Likabehandlingsplan

Detta dokument är Raoul Wallenbergskolan Uppsalas likabehandlingsplan som lägger grunden för vårt arbete med att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt ålder. I detta dokument redovisas även hur Raoul Wallenbergskolan arbetar mot kränkande behandling. Dokumentet berör hela vår verksamhet, F-9 och fritidshemmet. För oss är det viktigt att skolans olika stadier arbetar efter samma värderingar och ledord i en inledande fas.  De olika verksamheterna har dock olika fokusområden för läsåret beroende på vad utvärdering och kartläggningen visat.

Raoul Wallenbergskolans ledning med all personal tar starkt avstånd från alla tendenser att nedvärdera någon annan människas värde genom t ex diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla människor har samma värde och därmed också rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbete inom elevhälsan. Barnkonventionen handlar i korthet om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda, bland annat rätten till hälso- och sjukvård och utbildning.

Detta dokument innehåller Raoul Wallenbergskolans plan för att främja och förebygga likabehandling och ni kan läsa det här:  https://rwsnet.raoulwallenbergskolan.se/rwsuppsala/skolan/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/rwsuppsala/skolan/Blanketter/LBP.pdf&action=default

(Inloggning till RWSnet krävs)

Klagomålshantering

Alla aktörer – elever, föräldrar och medarbetare – ska känna att vi har en öppen, tillåtande och lyssnande atmosfär inom RWS. Det är inte bara möjligt att framföra synpunkter på verksamheten, utan skolledning och medarbetare förväntar sig och uppmuntrar att den som har åsikter om verksamheten framför dem. Det är skolledningens ansvar att leda verksamheten på ett sådant sätt att denna atmosfär skapas. Via länken nedan kan du läsa om våra klagomålsrutiner:

https://rwsnet.raoulwallenbergskolan.se/rwsuppsala/skolan/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/rwsuppsala/skolan/Rutiner%20klagomlshantering%20RWS%20Uppsala/Rutiner%20f%C3%B6r%20klagom%C3%A5lshantering%20inom%20RWS%20Uppsala%202016.docx&action=default

Det går såklart bra att kontakta rektor Christer Fernqvist direkt för att framföra synpunkter på christer.fernqvist@raoulwalenbergskolan.se