Dialog med föräldrar

– Öppenhet och nära samarbete

SO 201310
Ett nära samarbete mellan hem och skola är mycket viktigt och en nyckel till framgång för en skola. Samarbetet med vårdnadshavarna sker på lite olika sätt.

RWSnet och insyn

Genom RWSnet kan föräldrarna dagligen följa de egna barnens närvaro och pågående aktiviteter i skolarbetet. Föräldrar kan till exempel löpande följa kunskapsutvecklingen för enskilda aktiviteter och sammantaget i de olika ämnena. Genom RWSnet kan föräldrarna ständigt få aktuell information om hur skolarbetet utvecklas för de egna barnen.

Ständig dialog

Skolledningen har också en ständig dialog om hur skolan ska ledas och drivas. Två till tre gånger per termin träffar skolledningen därför föräldraföreningens representanter, som består av föräldrar från varje klass – oftast två till tre represantanter per klass. Vid dessa träffar ges möjlighet både för skolledningen och föräldrarna att lyfta aktuella frågor. Ambitionen är att samförstånd ska råda mellan skolledning och föräldrarna vad gäller principerna för skolarbetets genomförande.

Ungefär en gång i månaden har skolan ett musikcafé dit alla föräldrar – som har barn i skolan eller som funderar på RWS som ett skolalternativ – är välkomna till dessa träffar. På träffarna får föräldrarna möjlighet att ta upp aktuella skolfrågor med rektorn och prata med andra elever och lärare på skolan om deras erfarenheter.