Personligt mentorskap

Personligt mentorskap

SO 201310Våra mentorer jobbar nära sina elever och har också en löpande dialog med föräldrarna. Mentor och elev lägger upp studieplaner efter uppsatta mål och följer upp dessa under terminen.

Om problem av något slag uppstår involveras föräldrarna direkt. Varje klass har en ansvarig klassmentor och en egen personlig mentor. Med hjälp av ett transparent RWSnet kan mentorn lätt följa elevens utveckling och på så vi utmana och vägleda eleven vidare. Vi satsar extra mycket på att stärka klassernas sammanhållning vid skolstart. Årskurs sex har för tillfället sex mentorer som aktivt arbetar för att främja en god klassanda och inviga eleverna till högstadiet under trygga former.

Veckoplanering och egen studietid

I början av varje vecka skapar eleven tillsammans med sin klassmentor en egen veckoplanering utifrån läxor, prov och omdömen som lärarna har lagt upp på RWSnet. Eleven formulerar egna mål som  sedan följs upp av den personliga mentorn under ”egen studietid”. Under ”egen studietid” träffar eleven sina klassmentor och/eller personliga mentor med möjlighet att få extra stöd i vissa ämnen eller för att arbeta vidare med läxor och uppgifter mot högre satta mål.

Individuell utvecklingsplan på RWSnet

Varje elev har en individuell utvecklingsplan (IUP). Den revideras vid utvecklingssamtalet som regelbundet sker mellan mentor, elev och vårdnadshavare. I IUPn kartläggs elevens nuläge i fråga om kunskaper och social utveckling. Utifrån nuläget, ambitioner och önskemål sätts sedan nya utvecklingsmål upp för den kommande perioden. IUPn blir på det sätt det verktyg som gör att varje elev får sin personliga touch på vardagen i skolan/förskolan. IUPn är ett levande dokument som ständigt förändras, men gamla versioner sparas så att man efter ett par år har en rik dokumentation över elevens utveckling. Vår vision är att en elev som gått hos oss i flera år ska ha en rik bank av arbeten som på ett handgripligt sätt visar utvecklingen av olika färdigheter.