Om RWS Skövde

I augusti 2015 startade Raoul Wallenbergskolan Skövde  med många förväntansfulla elever och med ett antal högst kunniga och engagerade lärare. Fritidshem för skolans elever finns i samma lokaler.

Skolbyggnaden har renoverats från grunden och en helt ny skolgård för elever i de aktuella åldrarna har skapats. Skövde kommuns planavdelning är har varit djupt involverade i projektet och arbetat för att göra denna genomgripande ombyggnad möjlig klar inför skolstart i augusti 2015.

Rektor för RWS Skövde är Peter Gejervall från Tibro. Du kan läsa mer om våra duktiga medarbetare under fliken Medarbetare.

RWS Skövde är en grundskola för årskurserna F-9 När skolan är helt utbyggd kommer den att bestå av två klasser i varje årskurs. I dag har skolan totalt 715 elever med 355 elever i klasserna F-6 och 360 elever i klassera 7-8.

Hösten 2017 smygstartade RWS med högstadiet. En klass i åk 7 har startat och är i nuvarande lokaler. Hösten 2018 öppnade vi portarna i Schönborgs Fastigheter på Norrmalm för åk 7-8.

De som arbetar inom RWS Skövde erbjuder en engagerande och kreativ skola, där sammansättningen på elevkår och personal väl speglar vår globaliserade värld. Här kommer alla elever oavsett bakgrund och personliga förutsättningar få en gedigen utbildning, som väl rustar dem för framtidens alla utmaningar. RWS Skövde kommer att genomsyras av de grundläggande värderingar som Raoul Wallenbergskolan  står för och uppvisa goda studieresultat. RWS Skövde kommer att arbeta enligt Raoul Wallenbergskolans grundläggande principer:

  • Vi är stolta över RWS, som präglas av en stabil värdegrund med mycket höga ambitioner och förväntningar på varje enskild elev oavsett bakgrund och personliga förutsättningar.
  • Vi vet det stora värdet av att ha en skola där människor med olika sociala och nationella bakgrunder lär av varandra och utvecklas tillsammans.
  • Vi erbjuder en starkt internationell profil där samarbete med skolor i andra länder t ex Ungern är viktiga inslag i internationaliseringen.
  • Vi främjar elevers demokratiska fostran genom ständigt återkommande diskussioner och teman.
  • Vi uppskattar och verkar för ett nära samarbete mellan hem och skola. Därför utvecklas RWSnet, ett webbaserat kommunikationssystem, där elever, vårdnadshavare och personal ständigt kan följa det pågående skolarbetet.
  • Vi serverar goda skolluncher i trivsam miljö.
  • Vi stöttar elevernas utveckling genom ett aktivt mentorskap.
  • Vi är organiserade i arbetslag, med en arbetslagsledare som leder och följer upp verksamheten inom sitt lag.
  • Vi har idag en förskola i Skövde och elever därifrån har förtur till RWS Skövde.

Skolan bär Raoul Wallenbergs namn. Hans livsgärning har inspirerat till våra fyra ledord, som präglar vår verksamhet:

Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft

Vår mission är:

Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor.

Likabehandlingsplan
Detta dokument är Raoul Wallenbergskolan Skövdes likabehandlingsplan som lägger grunden för vårt arbete med att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt ålder. I detta dokument redovisas även hur Raoul Wallenbergskolan arbetar mot kränkande behandling. Dokumentet berör hela vår verksamhet, F-9 och fritidshemmet. För oss är det viktigt att skolans olika stadier arbetar efter samma värderingar och ledord i en inledande fas.  De olika verksamheterna har dock olika fokusområden för läsåret beroende på vad utvärdering och kartläggningen visat.

Raoul Wallenbergskolans ledning med all personal tar starkt avstånd från alla tendenser att nedvärdera någon annan människas värde genom t ex diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla människor har samma värde och därmed också rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbete inom elevhälsan. Barnkonventionen handlar i korthet om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda, bland annat rätten till hälso- och sjukvård och utbildning.

Detta dokument innehåller Raoul Wallenbergskolans plan för att främja och förebygga likabehandling och ni kan läsa det här:
RWS Skövde Likabehandlingsplan 2019-2020

Klagomålshantering
Alla aktörer – elever, föräldrar och medarbetare – ska känna att vi har en öppen, tillåtande och lyssnande atmosfär inom RWS. Det är inte bara möjligt att framföra synpunkter på verksamheten, utan skolledning och medarbetare förväntar sig och uppmuntrar att den som har åsikter om verksamheten framför dem. Det är skolledningens ansvar att leda verksamheten på ett sådant sätt att denna atmosfär skapas. Via länken nedan kan du läsa om våra klagomålsrutiner:

Klagomålshantering

Det går såklart bra att kontakta rektor Peter Gejervall direkt för att framföra synpunkter på peter.gejervall@raoulwallenbergskolan.se