Sök RWS Skokloster

Roligt att du är nyfiken på vår verksamhet. Klicka på blanketten nedan för att skicka in en ansökan om plats inom RWS Skokloster. Varmt välkommen!

Digital ansökningsblankett

Ansökan sker i systemet School Soft. Det är vårdnadshavarens ansvar att hålla kontaktinformationen uppdaterad.

Urval och kö

36 § Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på de grunder som Statens skolinspektion godkänner, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § andra stycket eller annars avser sådana utbildningar som avses i 6 § 2.

I förarbetena till skollagen (Prop. 2009/10:165) framgår rörande urvalsgrunderna för en fristående skola (sid. 744): Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på de grunder som Statens skolinspektion godkänner, om inte annat följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § andra stycket eller annars avser sådana utbildningar som avses i 6 § 2.

Skolverket skriver följande i 2015 års ansökningsblanketter för grundskola:

”Sökande avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 10 kap. 36 § skollagen. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare bedömt som godtagbara är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som gått i sökandes förskola eller förskoleklass.”

Utifrån detta har RWS Skokloster köregler enligt följande:

1. Verksamhetsmässigt samband- det vill säga att de barn som gått på våra förskolor har (om det finns en geografisk närhet) förtur till våra grundskolor.

2. Syskonförtur.

3. Anmälningstid.