25 september, 2016

Matematik i åk 3

När vi jobbar med olika sätt att beskriva en matematisk händelse jobbar vi med kommunikativa, begreppsliga och metakognitiva förmågorna. Eleverna får i grupper samtala, resonera, diskutera, redovisa, att förstå innebörden av olika begrepp, kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang, kunna tolka, välja mellan olika strategier och att kunna lösa problem

 

.Matematisk händelse