6 maj, 2018

Förskoleklassen skriver

Den här veckan har förskoleklassen arbetat mycket med ljudning och stavning. Vi försökte skriva ord med fyra bokstäver. Det går framåt och alla är väldigt intresserade.

Lgr 11 för förskoleklassen:

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla
sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att
ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur
LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 21
som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga
aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än
svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge
eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På
så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera
i olika sammanhang och för skilda syften.