8 december, 2014

Bästa skolan i Skokloster!

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö där alla når minst godkänt i alla ämnen. Skolenkäten är ett viktigt underlag i granskningen. Genom Skolenkäten vill Skolinspektionen bland annat öka delaktigheten från elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal i granskningen av skolenheten samt få in ytterligare information inför den regelbundna tillsynen. Ett högt medelvärde indikerar en positiv uppfattning.

Så vad blev resultatet för RWS Skokloster?

På påståendet ”Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår” gav eleverna i årskurs 5 RWS Skokloster 9,7 på en tiogradig skala. Samma resultat gav de skolan på frågan ”I min skola respekterar vi varandra”. Eleverna gav skolan 9,3 på påståendet ”Mina lärare är rättvisa mot oss elever” . Helt enkelt fantastiska resultat! Om du vill läsa delar eller hela enkäten så finns den att tillgå på http://siris.skolverket.se/