Om RWS Skokloster

Raoul Wallenbergskolan Skokloster

RWS Skokloster är en F-6 skola och vi startade skolan hösten 2014. Skolan ligger i Idealbyn i Skokloster och har två skolbyggnader för skola och fritidshem och ett nära samarbete med förskolan som befinner sig intill skolbyggnaden.

Fasta lektionsrutiner som skapar arbetsro och lärande

Vårt fokus är på skolans huvuduppdrag- lärande och fostran. Vi tror på en tydlig och strukturerad undervisning. Därför har vi bland annat gemensamma lektionsrutiner. Lektionerna startar i lugn och ro med ett led utanför klassrummet och därefter presenterar lärarna lektionen utifrån en specifik tavelstruktur. Vi vet att ett tydligt ledarskap i klassrummet skapar en arbetsro som är nödvändig för att vi ska nå vårt uppdrag. Arbetsron följs systematiskt upp varannan månad tillsammans med eleverna och regelbundna lektionsbesök görs av skolledningen. Vi utbildar och satsar på starka och kompetenta lärare. Alla våra lärare ska genom sitt förhållningssätt hjälpa eleverna till kunskap och inre ordning

Alla Raoul Wallenbergskolor har en mission att:
ingen enskild elev ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Raoul Wallenberg är vår förebild och hans livsgärning har inspirerat till RWS ledord;
Mod, Medkänsla, Ärlighet och Handlingskraft.

Likabehandlingsplan

Detta dokument är Raoul Wallenbergskolans Brommas likabehandlingsplan som lägger grunden för vårt arbete med att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt ålder. I detta dokument redovisas även hur Raoul Wallenbergskolan arbetar mot kränkande behandling. Dokumentet berör hela vår verksamhet, F-9 och fritidshemmet. För oss är det viktigt att skolans olika stadier arbetar efter samma värderingar och ledord i en inledande fas.  De olika verksamheterna har dock olika fokusområden för läsåret beroende på vad utvärdering och kartläggningen visat.

Raoul Wallenbergskolans ledning med all personal tar starkt avstånd från alla tendenser att nedvärdera någon annan människas värde genom t ex diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla människor har samma värde och därmed också rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbete inom elevhälsan. Barnkonventionen handlar i korthet om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda, bland annat rätten till hälso- och sjukvård och utbildning.

Detta dokument innehåller Raoul Wallenbergskolans plan för att främja och förebygga likabehandling och kränkande behandling och ni kan läsa det här:

RWS Likabehandlingsplan 18/19

Klagomålshantering

Alla aktörer – elever, föräldrar och medarbetare – ska känna att vi har en öppen, tillåtande och lyssnande atmosfär inom RWS. Det är inte bara möjligt att framföra synpunkter på verksamheten, utan skolledning och medarbetare förväntar sig och uppmuntrar att den som har åsikter om verksamheten framför dem. Det är skolledningens ansvar att leda verksamheten på ett sådant sätt att denna atmosfär skapas. Via länken nedan kan du läsa om våra klagomålsrutiner:

Klagomålshantering

Det går såklart bra att kontakta tf rektor Eva Arfwedson. Se under rektor.