RWS Skokloster

 • Våra skolor

  Gå direkt in på någon av våra skolor

 • 2018-11-04 - RWS Skokloster

  Höstlovsspänning

  Under höstlovet dekorerades Fritids i Halloweendetaljer! Spännande och nästan lite läskigt!

  2018-10-26 - RWS Skokloster

  FN-dagen den 24 oktober

  Den här veckan har hela skolan arbetat med mänskliga rättigheter och annan information som FN arbetar med.

  Lgr 11:

  Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 

   

   

   

   

  2018-10-19 - RWS Skokloster

  Besök på biblioteket

  Den här veckan åkte åk 3 till biblioteket i Bålsta. Det blev en rolig och spännande dag med många lånade böcker.

  Lgr 11:

  Syftet med ämnet svenska enligt Lgr11: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

  2018-10-14 - RWS Skokloster

  Härlig höstrast

  Hösten är härlig!  Vi bryter av ett intensivt arbete i F-klassen som handlar om hösten och tar en härlig höstrast en stund!

  2018-09-27 - RWS Skokloster

  Hälsodag!

  Igår hade vi en hälsodag för hela skolan. Vi hade ute och inne aktiviteter. En smoothie bjöds det också på.

  Lgr11:

  Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
  2018-09-21 - RWS Skokloster

  Besök på 4H gården

  I tisdags var åk 4-6 på ett mycket uppskattat besök på 4H gården nere vid slottet

  Lgr 11:

  Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll

  I årskurs 4–6

  Natur och samhälle

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  2018-08-30 - RWS Skokloster

  Kubenprojektet

  Äntligen var det dags för invigningen av Kubenutställningen i Kungsträdgården. Mellanstadieeleverna har arbetat med kuben ända sedan årsskiftet. I Kungsträdgården fanns 30 kuber, varav RWS hade 4 st. Vi i Skokloster hade den mänskliga rättigheten nr 16, Rätten till äktenskap och en familj. Eleverna fick ta emot ett diplom ur kunskapsminister Anna Ekströms hand. En stor dag för våra elever.

  2018-08-16 - RWS Skokloster

  Skolstart

  Välkomna nya och gamla elever till ett nytt inspirerande läsår!

  Elevernas skoldag börjar på måndag den 20/8 kl. 09.00 och slutar kl. 13.00. Tisdag och onsdag är tiderna 8.20-13.00 och fr om torsdag enligt schema. Vi vill också redan nu informera om föräldramöte onsdagen den 22/8 kl. 17.30-19.00. Det är viktigt att alla kommer på detta möte då vi kommer gå igenom skolans nya datasystem, Canvas, Skolplattformen och andra nyheter som är viktiga att känna till. Hjärtligt välkomna önskar Lena och all personal

  2018-06-27 - RWS Skokloster

  Sommarlov!

  Nu önskar vi alla ett fint sommarlov.

  Fritids har öppet fram till 6 juli. Vecka 28-31 har vi stängt men öppnar igen måndagen den 6 augusti.

  2018-06-08 - RWS Skokloster

  Glassdag på SO/bildlektionen!

  Igår på SO lektionen fick åk 1 titta på en Power Point om GB glassens historia. På bilden senare fick de göra sina egna nya favorit glassar.

  2018-05-27 - RWS Skokloster

  Granåsendagen för vår F-klass

  Varje år får våra 6-åringar åka och besöka räddningstjänsten. De är förstås väldigt nyfikna och tycker det är oerhört spännande. När de kommer tillbaka är de fyllda av ny spännande kunskap.

  2018-05-18 - RWS Skokloster

  Uppfinnaren i åk 5

  Under den här terminen har åk 5 arbetat med uppfinningar och idag var det dags att bli bedömda av en jury från Håbo kommun. Det var spännande och väldigt nervöst tyckte våra duktiga 5:or.

  2018-05-13 - RWS Skokloster

  Förskoleklassen har Singalong i Bålsta

  Den här veckan har F-klassen åkt på Singalong med Musikleken! Många olika rytmer instrumentsolon och musikstilar kittlar barnens sinnen.

  Lgr11, Förskolan:

  Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

   

   

   

   

  2018-05-06 - RWS Skokloster

  Förskoleklassen skriver

  Den här veckan har förskoleklassen arbetat mycket med ljudning och stavning. Vi försökte skriva ord med fyra bokstäver. Det går framåt och alla är väldigt intresserade.

  Lgr 11 för förskoleklassen:

  Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla
  sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att
  ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur
  LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 21
  som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga
  aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än
  svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge
  eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På
  så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera
  i olika sammanhang och för skilda syften.

  2018-04-22 - RWS Skokloster

  Världsboksdagen

  Den här veckan uppmärksammar vi världsboksdagen genom att vi ägnar hela måndagen åt en riktigt härlig läsardag!

  Lgr11:

  Syftet med ämnet svenska:

  Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

  2018-04-16 - RWS Skokloster

  Uteslöjd

  Under veckan hade vi träslöjden utomhus i det vackra vårvädret. Eleverna täljde och arbetade med stor lust.

  2018-03-25 - RWS Skokloster

  Redovisning - minoritetsspråk och dialekter

  Denna vecka hade åk 6 redovisningar om olika dialekter och minoritetsspråk i Sverige.

  Lgr 11:

  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

  Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

  2018-03-16 - RWS Skokloster

  Teknik i åk 5

  Här arbetar åk 5 med trappkoppling i tekniken. Hurra det fungerade!

  Lgr11:

  Eleverna ska testa

  Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller
  rörelse, till exempel larm och belysning

  2018-03-09 - RWS Skokloster

  Djur och fabler

  Lgr 11:

  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska
  samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk
  och fiske.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
  och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot
  respons på texter.
  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator

  2018-03-04 - RWS Skokloster

  Franska i åk 6

  Under höstterminen hade åk 6 prova på spanska och nu under vårterminen är det franska. Just nu arbetar eleverna med färgerna och olika frukter.  Vi tränar på uttal och vokabulär.

  2018-02-25 - RWS Skokloster

  Sportlov i Skokloster

  Under sportlovet ordnade Fritids fullt av roliga uteaktiviteter såsom pulkaåkning, korvgrillning, skogsäventyr, heldag i idrottshallen m.m.

  Lgr 11 säger att:

  Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

  2018-02-14 - RWS Skokloster

  Alla Hjärtans Dag

  Idag på Alla Hjärtans Dag svarade barnen på hjärtefrågor.

  2018-02-11 - RWS Skokloster

  Samernas nationaldag

  I tisdags uppmärksammade vi samernas nationaldag .

  2018-02-04 - RWS Skokloster

  Schacktävling

  I fredags hade 6:orna schacktävling och mötte en skola i Malmö.

  2018-01-26 - RWS Skokloster

  Två viktiga saker samma dag!

  Idag har vi haft två viktiga saker att utföra i skolan.

  1. Tillsammans med alla förskolebarn uppmärksammade vi Förintelsens minnesdag. Alla barn hade målat en varsin ljuslykta som vi formade till ett stort hjärta på skolgården. Vår rektor Lena höll ett kort tal om Raoul Wallenbergs mod, handlingskraft, ärlighet och medkänsla.
  2. Efter det invigde vi vårt nyfixade bibliotek med hjälp av några av Elevrådets representanter. Se så fint det blev! Riktigt härlig läslust får man av att gå in här.

   

   

  2018-01-20 - RWS Skokloster

  Vi uppmärksammar Raoul Wallenberg

  I onsdags uppmärksammade vi Raoul Wallenberg då vi tände ett ljus för honom eftersom det var den dagen, den 17
  januari 1945 som ha sista gången sågs i frihet.

  2017-12-21 - RWS Skokloster

  Pepparkaksbak

  Den här veckan har vi haft pysseldag och en av stationerna var pepparkaksbak.

  2017-12-15 - RWS Skokloster

  Fysikexperiment på Fritids

  Barnen undersöker egenskaper hos olika material.  Vad är det som gör att de flyter eller sjunker?

  Syfte: att väcka elevernas nyfikenhet, intresse och kunskaper i fysik, fysikaliska sammanhang, företeelser samt att uppleva och laborera.

  Fysik (Lgr11)

  Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

  fysikaliska samband i naturen och samhället

  2017-12-10 - RWS Skokloster

  Vi firar Nobel

  I fredags firade alla elever Nobeldagen genom att åk 5-6 berättade för övriga elever om de olika Nobelpristagarna och genomförde experiment för de yngre eleverna. Eleverna serverades en fin Nobellunch och dagen avslutades med Nobeldisco på fritids.

  2017-12-03 - RWS Skokloster

  Öppet Hus tisdagen den 5 december

  2017-11-26 - RWS Skokloster

  Öppet Hus 5/12

  2017-11-17 - RWS Skokloster

  Bubbla bubbla experiment

  Under veckan har vi haft olika experiment på fritids, bl a ett bubbla experiment.

  Lgr 11:

  Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges
  förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

  2017-11-12 - RWS Skokloster

  Svenska med åk 2

  I åk 2 arbetar eleverna  med en faktatext om Astrid Lindgren, en författare som alla barn känner5 väl till förstås.

  Förutom faktatext ska  eleverna arbeta med dubbelteckning, till exempel tal eller tall, bus eller buss osv.

  Enligt grundskolans läroplan, Lgr11, ska eleverna arbeta med:

  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan
  organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras
  innehåll kan organiseras.

   

  2017-10-29 - RWS Skokloster

  Skolinspektionens rapport

  RWS Skokloster har fått godkänt på samtliga punkter som granskades av Skolinspektionen! 

  RWS Skokloster ingår nu i den exklusiva skaran av skolor som har rent protokoll!

  Skolinspektionens beslut
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Raoul Wallenbergskolan Skövde. 

  Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 
  Undervisning och lärande
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande.

  Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

  Styrning och utveckling av verksamheten
  Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Raoul Wallenbergskolorna AB uppfyller författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten.
  På Skolinspektionens vägnar

  Mårten Petersson Gunilla Petersen

  Beslutsfattare        Föredragande

   

  2017-10-27 - RWS Skokloster

  Halloween

  Den här veckan firade våra elever Halloween genom att åk 6 ordnade en ryslig förmiddag och bjöd in övriga elever på skolan. Läskigt värre blev det!

  2017-10-15 - RWS Skokloster

  Klockan i åk 2

  Våra åk 2 elever har under veckan arbetat med klockan: kvart i och kvart över samt differensen mellan två klockslag.

  Läroplanen Lgr11:

  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

  2017-10-05 - RWS Skokloster

  Fascinerande läsning

  Läsning kan vara så fascinerande och fånga våra barn, även om de egentligen skulle gunga.

  I kunskapskraven i lärpoplanen (lgr11) står det

  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

  2017-10-03 - RWS Skokloster

  Eleverna förbereder Kanelbullens dag

  Idag har några av våra åk 1 elever fått vara med och baka kanelbullar. Imorgon är det ju Kanelbullens dag och det ska vi ju fira på vår skola!

  2017-09-24 - RWS Skokloster

  Den viktiga läsningen

  På Raoul Wallenbergskolan vet vi att läsningen är grunden till att lyckas i de flesta andra ämnen så hos Anna, vår speciallärare tränar vi på att ”läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.” (Lgr11)

   

  2017-09-17 - RWS Skokloster

  Läsningen är så viktig

  På den här veckans föräldramöte har vi pratat om vikten av att föräldrarna läser med sina barn. Titta på den här länken

  https://youtu.be/X1nzc9P5MSAvar

  2017-09-10 - RWS Skokloster

  F-klassen arbetar med trafik

  Hela veckan har vi pratat om trafiken. Alla elever fick  varsin trafikkalender att ta med sig hem. Idag målade vi det vi har lärt oss. Vi målade de farligaste ställena på vägen till skolan. Vi kommer att delta i en tävling som är anordnad från trafikkalendern, dit kommer vi att skicka alla teckningar. Det finns pengar, cyklar och julkalendrar att vinna.

  I läroplanens (Lgr11) centrala innehåll för förskoleklass omnämns att eleverna ska lära om

  Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

  2017-09-01 - RWS Skokloster

  Hemkunskap i åk 6

  På hemkunskapen bakade åk 6 äppelpaj. Det var inte helt enkelt att separera äggulan från äggvitan men det gick bra och 6:orna blev nöjda med sina pajer.

  I det centrala innehållet i läroplanen Lgr11 står det att eleverna ska kunna:

   

  2017-08-27 - RWS Skokloster

  Skolstart

  Äntligen var de här igen! Alla våra fantastiska elever.

  Vi har haft en bra uppstartsvecka med samarbetsövningar för att få ihop våra grupper. I onsdags började eleverna att gå enligt schema och i fredags firade vi Raoul Wallenbergdagen och arbetade med våra ledord:  ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.

  2017-06-11 - RWS Skokloster

  Skolavslutning i Skoklosters kyrka 9 juni 2017

  Jaha nu har det redan gått ett helt läsår och vi har haft vår vackra skolavslutning i Skoklosters kyrka med efterföljande fika i äppellunden utanför kyrkan. Vackert men alltid lite vemodigt. Tack för den fantastiska tårtan som all personal fick.

  2017-06-02 - RWS Skokloster

  Åk 3 experimenterar med luft

  Åk 3 har tittat på ett experiment som handlar om luft. Tar luft plats? Med hjälp av en plastpåse kunde vi enkelt se att luft tar plats.
  Läroplanen Lgr11 säger:
  Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  – genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  – använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

  2017-05-21 - RWS Skokloster

  Åk 1 år till naturrutan

  Idag var vi på utflykt till vår naturruteskog och hade förstoringsglas med oss för att titta lite närmare på myrorna. Vi hittade en drottning och en hemlig myra- gulmyran som kommit upp ur jorden.

  Lgr 11 säger att undervisningen för eleverna i åk 1-3 ska behandla följande:
  Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

  2017-05-06 - RWS Skokloster

  Vi mäter i celsius

  I åk 3 har vi pratat om temperatur och att vi mäter graderna i Celsius. Ordet Celsius kommer från den svenska vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius. Celsius uppfann inte termometern. Han konstruerade en termometer som var överlägsen i precision.

  Läroplanen, Lgr11 säger följande:

  Syfte
  Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
  matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

  2017-04-23 - RWS Skokloster

  Självporträtt

  I tisdags fick barnen använda sig av en spegel, och  fick sen rita av sig på ett papper. Vi avslutade med att skriva namn, efternamn och ålder. Barnen visar stort intresse för språk och skrift.

  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” (Lpfö 98/10)

  2017-04-23 - RWS Skokloster

  Zz, långa och korta ord

  Under förra veckan arbetade våra fina 6-åringar med bokstaven Zz, långa och korta ord, skrivit korta meningar på svenska lektionerna.

  Läroplanen ( Lgr11) säger att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

  2017-04-06 - RWS Skokloster

  Praktisk utematematik i förskoleklassen

  Förskoleklassen har nu börjat med praktisk utematematik. Som ett kompletterande och utvecklande sätt, att arbeta praktiskt med olika matematiska begrepp. Den här veckan har vi åkt i väg med Matteraketen till mattelandet. Eleverna får olika matematiska uppdrag. Den här veckan tränar vi på begreppen stor, större, störst och liten, mindre, minst. På ett roligt och praktiskt sätt. Eleverna visade mod genom att redovisa för varandra. De var ärliga, nyfikna och visade medkänsla och handlingskraftiga. Genom att hjälpa varandra på ett bra positivt sätt.

  Läroplanen (Lgr11) säger att genom att använda ett praktiskt och utforskande arbetssätt kan eleverna utgå från tidigare erfarenheter. De kan till exempel ha erfarenheter av mönsterläggning eller att sortera blad och frukter efter form, storlek eller färg. 

  2017-04-02 - RWS Skokloster

  NO i åk 3 - de fyra sädesslagen

  Vi har jobbat i vår No-bok och skrivit fakta om våren, sommaren. Vi har också läst fakta om ”bondgården”. Vi har lärt oss att de fyra sädesslagen är, vete, havre, råg och korn lärt oss att de fyra sädesslagen är, vete, havre, råg och korn .

  Läroplanen ( Lgr11) säger att det centrala innehållet i NO för åk 1-3 bl.a ska innehålla:

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

   

  2017-03-26 - RWS Skokloster

  Rocka sockorna

  I tisdags Rockade vi socka på skolan. Vi arbetade med värdegrunden allas lika värde, eleverna i F-klassen ritade olika sockor och vi dansade till Rocka socka sången.

  Läroplanen, Lgr11 säger att

  Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg
  om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska
  i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion
  eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,
  ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana
  tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas
  med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 

  2017-03-17 - RWS Skokloster

  Annonser

  På svensk lektionen den här veckan har åk 4 jobbat med annonser och i grupper om
  fyra-fem elever har eleverna skapat annonser om jeans med utgångspunkt
  från en och samma text. Idag blev resultaten färdiga och det var kul att se
  hur olika annonserna blev av samma text. Nästa vecka
  jobbar vi vidare med annonser och då kommer eleverna att få skapa sina
  egna.

  Kursplan för ämnet svenska åk 4-6 enligt läroplanen (Lgr11) säger att eleverna ska lära sig olika 

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  2017-02-20 - RWS Skokloster

  Svenska djur i åk 3

  Den här veckan har åk 3 läst om djur som lever i våra svenska skogar. Vi har tittat på djurspår och tagit reda på vilket djur det är.

  Enligt läroplanen (Lgr11) ska kursplanen i biologi för åk 1-3 bl a ta upp:

  Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

  Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

   

  2017-02-14 - RWS Skokloster

  Alla hjärtans dag

  I åk 4 hade flickorna bakat fantastiskt goda kakor och bjöd hela klassen på. Till detta fantastiska kalas bjöds det även ”soft music”. Vilket alla hjärtans dags firande.

  2017-02-10 - RWS Skokloster

  NO med åk 4

  I torsdags avslutade åk 4 momentet ”Syror och baser” med att de fick testa sig själva på elevspel. Eleverna har arbetat i läroböcker, gjort experiment och skrivit sina första labbrapporter. Trots att elevspelen egentligen var riktade mot åk 6-9 klarade de flesta eleverna frågorna alldeles galant. En fjäder i hatten för våra duktiga elever!

  Läroplanen (Lgr11) säger att:

  Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklarkunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa fråor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

   

  2017-02-03 - RWS Skokloster

  Träslöjd på Fritids

  traslojd-pa-fritids

  Barnen på fritids har möjlighet att välja träslöjd, något som är väldigt uppskattat av våra elever.

  2017-01-20 - RWS Skokloster

  F-klass simmar

  Under två veckor ska våra 6-åringar få pröva på simning på olika sätt i simhallen. Nästa vecka ska de få testa klädsim. Spännande värre!

   

  I läroplanen (Lgr11)för förskoleklass återfinns att: 

  Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

  Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  2017-01-16 - RWS Skokloster

  Inför skolvalet - Öppet Hus

  Torsdagen den 19 januari kl. 18.00-20.00 är ni välkomna att besöka vår skola.

  Titta på våra lokaler, träffa lärare, elever och rektor och lyssna hur det är att gå i Raoul Wallenbergskolan.

  Hjärtligt välkomna!

   

  2017-01-15 - RWS Skokloster

  Världsdelarna

  Den här veckan har eleverna i åk 3 arbetat med de olika världsdelarna

  img_1307 img_1306

  Läroplanen säger:

  eleverna ska känna till namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven” ( Lgr11).

   

  2016-12-18 - RWS Skokloster

  Veckans bokstav och veckans siffra

  Veckans bokstav för vår F-klass är Ee. Veckans siffra är 4. Vi har även arbetat med rim och ramsor.                                                                          Vad är en mening? Eleverna har gjort korta meningar och räknat hur många ord som det blev.

  e    e fyra

  Läroplan för förskoleklassen säger:   

  Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

    Lgr11

  2016-12-11 - RWS Skokloster

  Idiomatiska uttryck och metaforer

  Den här veckan har åk 3  jobbat med talesätt, metaforer och idiomatiska uttryck som t.ex. ”Ha ögon i nacken”, ”Sitta i samma båt”, ”Ha en räv bakom örat” mfl. Jätteroligt när barnen skulle rita bilder till detta

  ha-en-rav-bakom-orat                                 ogon-i-nacken

  Läroplanen säger att:

  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
  kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Lgr 11)

  2016-12-02 - RWS Skokloster

  Friends "Snällkalender"

  Den här veckan har vi äntligen fått öppna den första luckan i adventskalendern. Alla klasser har fått ”Snällkalender” från Friends där eleverna varje dag får olika uppdrag. I lucka 1 var uppdraget att säga hej till en person som man vanligtvis inte hejar på. Bara ett litet hej kan ju betyda så mycket.

   

  snallkalendern

  Läroplanen säger att:  

  Skolans mål är att varje elev

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  2016-11-27 - RWS Skokloster

  Alla fyror läser

  Tisdagen den 6 december är det en avslutningsfest för projektet Alla fyror läser i Bålsta.  Alla fyror i kommunen är specialinbjudna men alla som vill får komma. I projektet fanns ju även en tävling med tävlingsuppgifter kopplade till böckerna som barnen fick och Hanna från vår åk 4  har vunnit och kommer att få gå upp på scenen och ta emot pris på kvällen.

  lasning

  Läroplanen säger:

  Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter
  att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera
  och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.     (Lgr11)              

   

  2016-11-19 - RWS Skokloster

  Nationella läsdagen

  Att vara en god läsare är något man har nytta av i alla skolans ämnen så det är så viktigt att träna på. Igår när det var Nationella läsdagen började åk 4 med tyst läsning som vanligt och lärare Evelina visade också upp några boktips som inspiration.

  Efter det såg fyrorna ett avsnitt av Tv programmet Bokslukarna och därefter fick eleverna själva skriva ned sina egna boktips om den bästa bok som de läst och vill rekommendera andra att läsa. Efter 10-rasten fick sedan våra fyror i små grupper gå till ettorna och läsa högt för dem. Detta var mycket uppskattat av både vår klass och ettorna så vi kommer säkert att göra något liknande igen.

  nationella-lasdagen

  Läroplanen säger:

  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, (Lgr 11)
  2016-11-12 - RWS Skokloster

  Snön är här

  Äntligen har snön kommit, något våra elever har väntat på.Idag på rasten gjorde eleverna i åk 4 snöänglar på skolgården.

  2099442591

  Läroplanen säger att:

  ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar av i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidigare åren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”  Lgr 11

  2016-11-02 - RWS Skokloster

  Höstlovskul

  När regnet är snöblandat och öser ner är det mysigt att ägna sig åt inomhusaktiviteter.                                                                                Här jobbar Moa för att lära sig sticka, titta vilket fokus hon har.

  20161102_134454

  Läroplanen säger att

  Fritidshemmet ska ge eleverna förutsättningar att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling och skapa i olika material, redskap och tekniker. 

  2016-10-23 - RWS Skokloster

  FN och Barnkonventionen

  Under den här veckan jobbar eleverna med FN och barnkonventionen. På måndag den 24 oktober, FN-dagen kommer hela skolan visa upp sina arbeten i form av en utställning på fritids.

  fn-bild

  Läroplanen säger:

  Skolans mål är att varje elev:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
  • respekterar andra människors egenvärde
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och 
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. (Lgr11)
  2016-10-16 - RWS Skokloster

  Åk 4 arbetar med No och Bild

  Åk 4 arbetar med djur på NO-lektionen. De fick på en av lektionerna den här veckan göra en gruppuppgift där de skulle klippa ut bilder på djur och färglägga för att sedan försöka gruppera dem, genom att se likheter och skillnader. Bilderna klistrades sedan upp på stora papper så vi fick planscher att pryda våra väggar med i klassrummet. Uppgiften var även en samarbetsövning som fungerade utmärkt.

  Läroplanen säger:

  ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande”

  2016-10-08 - RWS Skokloster

  Hemkunskap med åk 6

  På hemkunskapen i åk 6 lär sig eleverna vad man ska äta för att må bra. Den här veckan fick eleverna prova på att göra ett hälsosamt och enkelt mellanmål, hallon- och mango smoothies, därefter var vi i klassrummet och pratade om bl.a. tallriksmodellen som ett verktyg för att äta en bra lunch eller middag. Ett glatt och härligt gäng!

  hkk2 hkk3

  2016-10-01 - RWS Skokloster

  Statistik i åk 1

  RWS klass 1 för statistik över olika färger på bilar som en del av en matematiklektion. Mycket spännande att se vilken färg som eleverna kom fram till var den populäraste bland de bilar som passerar utanför skolan.

  !20160923_102544

  2016-09-25 - RWS Skokloster

  Matematik i åk 3

  När vi jobbar med olika sätt att beskriva en matematisk händelse jobbar vi med kommunikativa, begreppsliga och metakognitiva förmågorna. Eleverna får i grupper samtala, resonera, diskutera, redovisa, att förstå innebörden av olika begrepp, kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang, kunna tolka, välja mellan olika strategier och att kunna lösa problem

   

  .Matematisk händelse

  2016-09-18 - RWS Skokloster

  NO lektion

  Eftersom vi har skogen som närmsta granne ger det en fantastisk möjlighet att ha t ex NO lektioner där. Den här veckan har åk 1 och 2 gjort fina naturrutor i skogen. Vi har fotograferat dem och ska försöka följa förändringarna i dem ända till våren. Vi har också så smått börjat prata om att skapa sagor och berättelser med hjälp av skogens utbud. Så småningom är tanken att barnen ska göra egna berättelser som de sedan kan dramatisera och framföra inför varandra. Det vackra lärkträdet som finns på vår väg till skogen har vi uppmärksammat och vi ska hålla koll på när det tappar sina barr.

  20160916_094434

  2016-09-11 - RWS Skokloster

  Matematikens historia

  I matematiken har åk 3 denna vecka pratat om matematikens historia. Barnen fick berättat om ett vargben som var 30 000 år gammalt som hittades i Tjeckien. På benet var det inristat streck som var indelade i fem grupper som man tror beror på att man har fem fingrar på en hand. Det var 55 inristade streck på vargbenet. Vi har också fått lärt oss att skriva med olika historiska talsystem som babyloniska talsystemet, romerska talsystemet, mayanska talsystemet och vårt eget arabiska talsystem. Vi kom fram till att det blev mycket lättare att skriva siffran 45 med vårt talsystem än med babyloniska talsystemet.

  Läsning 006

  2016-08-18 - RWS Skokloster

  Välkomna till ett nytt skolår!

  Igår startade vi ett alldeles nytt läsår tillsammans. Det var så roligt att se hur alla elever hade utvecklats under sommaren. Nu sjuder våra lokaler och vår skolgård återigen av glada barns röster och skratt, härligt!

  De första dagarna denna vecka använder vi till olika gruppstärkande övningar för att få en riktigt bra sammanhållning i klasserna redan från början.

  Läsårstiderna hittar ni i skolans kalendarium.

  Håll utkik efter mer information som kommer snart på denna sida.

  2016-07-07 - RWS Skokloster

  Trevlig sommar!

  Vi har haft några mysiga fritidsdagar, önskar er alla en riktigt fin sommar och varmt välkomna tillbaka i höst!

  2016-06-22 - RWS Skokloster

  Förmidsommarfest!

  Idag har vi haft förmidsommarfest med lek och dans runt stången. Till mellanmål festade vi på pannkakor och grädde med massa goa bär.
  Önskar er alla en trevlig midsommarhelg!

  2016-06-17 - RWS Skokloster

  sommaravslutning

  Stort Tack för en fantastisk fin sommaravslutning, alla elever framförde en skönsång med styrka och glädje.
  Våra fina flickor i år 6 flyger vidare på nya äventyr, varmt lycka till kära ni!
  Glad sommar!

  2016-05-31 - RWS Skokloster

  Utelektion!

  Vilken underbar dag, varmt och härligt! Det är ett perfekt tillfälle att förlägga läsningen ute i det fria!

  2016-05-30 - RWS Skokloster

  Fotbollsmatch!

  På rasten förekommer olika aktiviteter idag är det fotbollsmatch, Hejaheja!

  2016-05-20 - RWS Skokloster

  Friluftsdag

  Vilken kanon dag vi fick tillsammans i Bålsta, det var ett glatt och taggat gäng som åkte med buss till idrottsplatsen i Bålsta.
  Vi hade en heldag med möjlighet att hoppa höjdhopp, springa 60 m, stöta kula och längdhopp. Vi åt vår medhavda matsäck i gröngräset och solen värmde gott.
  Vi avslutade dagen med en stafett, stort tack för en rolig och aktiv dag!

  2016-05-10 - RWS Skokloster

  Systuga utomhus!

  Vi tar alla möjligheter till skapande och aktiviteter ute på gården. Här virkar och syr vi sittande på berget.

  2016-04-21 - RWS Skokloster

  Idrott för år 5 & 6

  En härlig bild från idrottslektionen, idag är det redskapsgymnastik på schemat!

  2016-04-13 - RWS Skokloster

  Meditation

  Tre mediterande elever innan skolstart!

  2016-04-05 - RWS Skokloster

  Friidrottsdag på Gröna dalens IP

  Torsdagen den 12:e maj blir en dag i glädje, gemenskap och sundhetens tecken.
  Då är det dags igen för den traditionsenliga friidrottsdagen på natursköna gröna dalens idrottsplats i Bålsta. Vi åker med chartrade bussar från skolan 8.30 och beräknas vara tillbaka ungefär 14.30. Under en heldag får eleverna förkovra sig i den ädla idrotten friidrott och prova på grenar så som löpning, längdhopp, höjdhopp, kulstötning och kastgrenar. Dagen avslutas med den prestigefulla och tuffa RWS-stafetten.
  Vi kommer att äta lunch på plats i form av medhavd matsäck. Eftersom tuffa utmaningar och fysisk aktivitet kräver mätta magar är det viktigt att matsäcken innehåller rejäl och energirik kost. Snacks, läsk och godis medtages ej.
  /Håkan

  2016-03-31 - RWS Skokloster

  Påskbakelser

  Här har våra elever i ÅR 6 bakat påskbakelser till hela skolan, mums!

  2016-03-16 - RWS Skokloster

  Vårfint

  Nu längtar vi till våren, här har vi gjort fint på väggen på fritids!

  2016-03-02 - RWS Skokloster

  Bakning

  Våra elever i förskoleklass bakar, det doftar gott i hela huset.

  2016-02-17 - RWS Skokloster

  Aktivitet på rasten

  En härlig vinter dag passar också för kubbspel!

  2016-02-03 - RWS Skokloster

  Pärlplattor

  Förskoleklassen lägger pärlplattor, det är roligt att skapa egna mönster och bilder!

  2016-01-15 - RWS Skokloster

  Snöbygge!

  Härligt med all snö, här rullas det stora snöbollar!

  2016-01-04 - RWS Skokloster

  Varmt välkomna tillbaka gamla och nya elever!

  Hoppas att ni haft en härlig julledighet och att ni är laddade för en ny termin full av lustfyllt lärande.

  2015-12-11 - RWS Skokloster

  Lucia

  Tack för det stämningsfulla luciaframträdandet igår, vilka fantastiska elever vi har!

  2015-12-04 - RWS Skokloster

  Våra ledord!

  Vi lägger ner mycket kraft och tid på att arbeta med livskunskap, ett viktigt ämne som följer oss hela livet!

  2015-11-30 - RWS Skokloster

  Förskolebarnen har aktiviteter på fritids!

  Förskolebarnen vistas i skolans lokaler efter lunch, här ritar och skriver våra Björnar!

  2015-11-13 - RWS Skokloster

  Akrobater!

  Så här kan man också hänga på rasten 🙂

  2015-10-28 - RWS Skokloster

  Fritids!

  Full aktivitet med att kamma och klä på barbiedockorna!

  2015-10-23 - RWS Skokloster

  Halloween

  Trevlig helg önskar alla monster och spöken i Skokloster!

  2015-10-16 - RWS Skokloster

  Skogsprojekt!

  Välkommen in i vårt fina skogsparti och upptäck en egen liten värld  som eleverna byggt fram.

  2015-10-09 - RWS Skokloster

  Besök från Röda korset

  Hur var det att ta sig från krigets Syrien till Bålsta och tryggheten? Vi fick många frågor besvarade när Röda korset tillsammans med tre tjejer från Syrien besökte oss på skolan.

  Doris i förskoleklass överlämnade 3 080 kronor som de samlat in genom att ha bakat matbröd och muffins till försäljning, tack alla familjer och personal som gjorde det möjligt att få ihop denna fina slant.

  2015-10-02 - RWS Skokloster

  Kanelbullensdag

  Årkurs 6 bakade kanelbullar på hemkunskapen till alla sina kompisar !

  2015-09-24 - RWS Skokloster

  Insamling till Röda korset!

  Våra elever i förskoleklassen har bakat bröd och muffins till försäljning , pengarna går till insamling för Röda Korset. Det doftar underbart i huset 🙂

   

  2015-09-17 - RWS Skokloster

  Titta in på vår skoldag!

  På vårt fritidshem är man med och tar ansvar. Att hjälpa till vid mellanmålet är något man gärna gör, speciellt varma dagar då vi äter mellis utomhus på vår härliga gräsmatta!

  April 010

  2015-09-11 - RWS Skokloster

  Samarbetsövningar

  Stort engagemang och fin stämning på skolan här har vi samarbetsövning tillsammans År 4-6

  2015-09-02 - RWS Skokloster

  Gemenskap

  För oss på förskolan och skolan är det en självklarhet att barn och elever ska kunna mötas i olika situationer. Här kan ni se ett möte med ett av våra yngsta barn på förskolan och en av våra äldsta elever på skolan. Gemenskap är något som är viktigt för att skapa trygga och stimulerande lärandemiljöer.

  Påsklovsmys 001

  2015-03-20 - RWS Skokloster

  Liten som stor - självklart Rockar vi sockor!

  2015-03-13 - RWS Skokloster

  Vårfint!

  Alla hjälps åt för att få fint nu när våren har kommit! Eleverna på fritids städar bland uteleksakerna i förrådet. Vilgot, Adam och Jennifer planterar påskliljor i krukorna. Vår gård är en härlig plats att njuta av solen på!Vår 027Vår 033Vår 007

  2015-03-01 - RWS Skokloster

  Välgörenhetsloppis!

  Projekt Nima, som arbetar för att hjälpa barn i Ghana, har engagerat elever på skolan sedan i december.  Våra elever anordnade en loppis i Bålsta centrum och fick in otroligt 8000 kronor som oavkortat kommer gå till att hjälpa barnen i projektet! Eleverna har visat att genom våra ledord handlingskraft och medkänsla så kan man göra positiv skillnad för andra!

  ! Projekt Nima 021Projekt Nima 012Nima 001

  2015-02-24 - RWS Skokloster

  Titta vad vi fann!

   

   

   

  Djur under vintern i närmiljön läser 2:orna i biologin. Dagens NO-lektion var att leta spår efter djur i närområdet av skolan. Titta vad vi fann! Träd som något djur har ätit på, päls och ett djurkranium!

   

  NO 003NO 001NO 002

   

  2015-02-09 - RWS Skokloster

  Kubb en sommarlek?

  Var det någon som tycker att kubb förknippas med sommarens nöjen? Inte på RWS, här fylls rasten av ett kubbspel för 1:orna!feb 15 030

  2015-01-27 - RWS Skokloster

  Raoul Wallenbergdagen - förintelsens dag

  ”Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting” var dagens tema när vi uppmärksammade Raoul Wallenberg och förintelsens dag på förskolan och skolan. Alla barn, elever och personal på RWS samlades och tände ljus ”för alla barn i världen som har det svårt”. Det blev en stämningsfull stund. Alla hade målat eller skrivit ett av våra ledord på sin ljusburk. Eleverna valde det ledord som de ville skicka med till alla barn i världen. Klass 4-6 tände sina ljus för barnen i Projekt Nima som de arbetar med sedan i december.

  RW-dagen 023RW-dagen 013RW-dagen 012RW-dagen 008RW-dagen 005RW-dagen 004

  2015-01-23 - RWS Skokloster

  Öva på klockan och räkna division och multiplikation

  Man kan lära tillsammans! Tova och Cedrik samarbetar kring mattetal och utmanar varandra i matematikuppgifter. Några i klassen övar på analog och digital klocka.

  2015-01-17 - RWS Skokloster

  Vår förebild

  Den 17 januari uppmärksammas 70-års dagen av Raoul Wallenbergs försvinnande vid Raoul Wallenbergtorget i Stockholm. Det är en stolthet för oss att få ha hans namn på våra förskolor/skolor. Vi vill att våra barn och elever inser att alla kan göra skillnad, det kan börja i det lilla som sedan kan leda till det stora. Våra äldsta elever på skolan arbetar i Project Nima som handlar om att stötta utsatta barn i Ghana, www.projectnima.se

  Den 27 januari kommer vi att uppmärksamma förintelsens dag och Raoul Wallenbergs gärningar på förskolan och skolan. Temat för dagen är: ”ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting”.

  2014-12-08 - RWS Skokloster

  Bästa skolan i Skokloster!

  Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö där alla når minst godkänt i alla ämnen. Skolenkäten är ett viktigt underlag i granskningen. Genom Skolenkäten vill Skolinspektionen bland annat öka delaktigheten från elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal i granskningen av skolenheten samt få in ytterligare information inför den regelbundna tillsynen. Ett högt medelvärde indikerar en positiv uppfattning.

  Så vad blev resultatet för RWS Skokloster?

  På påståendet ”Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår” gav eleverna i årskurs 5 RWS Skokloster 9,7 på en tiogradig skala. Samma resultat gav de skolan på frågan ”I min skola respekterar vi varandra”. Eleverna gav skolan 9,3 på påståendet ”Mina lärare är rättvisa mot oss elever” . Helt enkelt fantastiska resultat! Om du vill läsa delar eller hela enkäten så finns den att tillgå på http://siris.skolverket.se/

  2014-11-27 - RWS Skokloster

  Luciaförberedelser

  Det börjar lacka mot jul och förberedelserna är i full gång. Elever i år 4-6 över på luciasånger under ledning av musiklärare Jessica. Den 12 december firar vi lucia i Skoklosters kyrka med stämningsfylld sång tillsammans med föräldrar och släkt.

  2014-11-16 - RWS Skokloster

  Klassrumsbesök

  ” Enligt skollagen ska rektor hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och särskilt verka för att utbildningen utvecklas” säger rektor Charlotte och det gör hon genom att ofta besöka klasserna under lektionstid. ”Det ger mig möjlighet att kunna leda skolans arbete och säkerställa att vi håller god kvalité i undervisningen och har goda inlärningsmiljöer. Det är fantastiskt att kunna följa elevernas utveckling och lärarnas arbete i klassrummen”. Ni kan här ta del av foton från en helt vanlig torsdag på Raoul Wallenbergskolan Skokloster.

  Läsning 044Läsning 023Läsning 047Läsning 068Läsning 010Läsning 043

  2014-11-10 - RWS Skokloster

  Pärlplattor i mängder!

  Pärlplattor är något som eleverna på skolan och barnen på förskolan gillar att lägga! Fantasin finns det inga gränser för! De vackra pärlplattorna visas nu upp för alla att beskåda inne på fritids.bild 31bild 4Fndagen 006Fndagen 001

  2014-11-04 - RWS Skokloster

  Skapande och kreativitet

  Elever i år 1 har plockat olika sorters löv, pressat dem och sedan skapat igelkottar där löven blir kroppen! Det har varit ett roligt bildprojekt som har sträckt sig över några dagar. De härliga bilderna kommer att sättas upp i trapphuset så att alla kan se klassens igelkottar!

  Bild 007

  Julie och Christoffer visar stolt upp sina löv-igelkottar

  Bild 006Bild 004

  Mimmi och läraren Anna samtalar kring utformningen av igelkotten innan Mimmi blev nöjd med sitt skapande. Visst blev den fin?!

   

   

   

  2014-10-30 - RWS Skokloster

  Ponnyridning på höstlovet!

  Vilket händelserikt höstlov vi har haft på fritids! Hästen Polka kom till oss så att alla som ville fick rida i det vackra höstvädret. Höstlovet har varit fyllt av olika aktiviteter som bakning av bröd, pizza, bullar, skapandet av pärlplattor till en kommande utställning och halloween-pumpor förstås. Imorgon avslutas veckan med grillning av hamburgare tillsammans med förskolan. Njut av alla foton från veckan!Höstlov 087Höstlov 075Höstlov 054Höstlov 045Höstlov 034Höstlov 035Höstlov 031Höstlov 021Höstlov 030Höstlov 029

  2014-10-25 - RWS Skokloster

  FN-dagen på RWS

  FN-dagens uppmärksammades redan tidigare i veckan då vi fick besök av en av våra föräldrar som har varit i ett flyktingläger som volontär. I torsdags fortsatte firandet med sång, dikter om barns rättigheter, barnkonventionen och tal till alla människors lika värde. Eleverna sjöng I min värld och We Are The World som de har övat på under musiklektionerna.

   

  2014-10-22 - RWS Skokloster

  Spännande besök av volontärarbetare!

  Alla elever har idag fått träffa och lyssna till Malin Storbacka som har varit som volontär i ett flyktingläger i Turkiet med flyktingar från Syrien.  Hennes upplevelser och bilder fångade elevernas intresse och väckte många frågor kring hur barn har det i andra länder. Malins besök var en del i arbetet kring FN-dagen.

  2014-10-14 - RWS Skokloster

  Dansförberedelser på RWS

  Eleverna i år 4-6 är ansvariga för firandet av Halloween i slutet av oktober. De planerar för flera aktiviteter av olika slag för alla elever på skolan. Tjejerna tar tillfället i akt och tränar inför ett dansnummer på förmiddagsrasten under ledning av Ida.

  blandat 019blandat 016

  2014-10-07 - RWS Skokloster

  Vi räknar matte!

  Goda kunskaper i matematik är något vi vill att alla elever ska ha. Man kan lära sig matte på många olika sätt. Här är bilder från dagens mattelektioner på RWS Skokloster.

  Matte 005Matte 009Matte 003

  2014-09-30 - RWS Skokloster

  Rastaktiviteter

  Röris på rasten lockar många elever från flera årskurser! Sandra leder ett röris-pass i den vackra höstsolen.

  NO lektion 033

  Pojkar i år 2 har hittat skatter i skogen

   

  NO lektion 042

  Lilly och Adam i förskoleklass utmanar varandra i  schackspel

  2014-09-25 - RWS Skokloster

  Naturens resurser som pedagogiskt redskap

  Eleverna i år 1 pratade om kroppen och alla kroppsdelar. De använde det de hittade ute i naturen för att skapa ansikten.

  Njut av de kreativa bilderna!Ansikte

   

  Ansikte3

  2014-09-19 - RWS Skokloster

  Invigning!

  Den 18 september hölls den officiella invigningen av Raoul Wallenbergskolan Skokloster. I det vackra sensommar vädret hölls en ceremoni med sång av elever från RWS Skokloster och RWS Uppsala. Det bjöds på tal av rektor Charlotte och kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund. Föräldrar, representanter från kommunen, skolans samarbetspartner och medarbetare inom RWS deltog vid invigningen.

   

  018 (3)

  RWS Uppsala hade en kör med elever från år 6-9

  023 (2)

  2014-09-10 - RWS Skokloster

  Vårt första elevrådsmöte!

  Raoul Wallenbergskolans elevråd samlades till terminens första möte! Elevrådsrepresentanterna från förskoleklass till år 6 träffade rektor Charlotte för att diskutera viktiga frågor. Skolgårdsregler och den stora invigningen var dagens viktigast punkter. Clara i år 6 valdes till elevrådets ordförande.

  2014-09-05 - RWS Skokloster

  Morgonstund på fritids

  Diverse 088

  På fritids finns det många spel och de används flitigt. Det är en bra inledning på skoldagen att spela spel med kompisar innan det är dags för dagens skolarbete.

  2014-08-27 - RWS Skokloster

  Raoul Wallenbergdagen!

  RW dagen 047Vi uppmärksammade den officiella Raoul Wallenbergdagen genom att lära oss mer om Raoul och hans gärningar genom att titta på film, diskutera tex ledordet mod och tipspromenad om Raoul. Men dagens höjdpunkt var nog att Raoul Wallenberg kom på besök!! Han hade med sig svenska skyddspass som han delade ut till några elever. Men hur var det nu igen, hur kunde Raoul komma på besök?! Han var väldigt lik Fredrik konstaterade flera av eleverna….

   

  2014-08-21 - RWS Skokloster

  Första skolveckan på RWS!

  Äntligen är våra elever på skolan! Den 18 augusti fylldes vår skola av alla förväntansfulla elever och skolåret startade. Den första skolveckan har alla elever, lärare och personal ägnat åt att lära känna varandra och arbeta med skolans ledord: MOD, MEDKÄNSLA, HANDLINGSKRAFT och ÄRLIGHET!

  2014-08-12 - RWS Skokloster

  Paketöppning på RWS Skokloster!

   

  Skolbänkar i SkoklosterMed en knapp vecka kvar till terminsstart börjar vi nu lägga de sista händerna vid inflyttningen i vår fina nyrenoverade skola. På morgonen idag kommer det ett efterlängtat paket; elevernas sprillans nya skolbänkar! Samtidigt som de sista spadtagen i renoveringsarbetet tas, pågår det ett febrilt pedagogiskt planeringsarbete. Förväntningarna är på topp inför det nya läsåret!

   

  2014-08-06 - RWS Skokloster

  Inflyttning!

  Inflyttning skoklosterSnart är det dags att slå upp portarna till den första terminen för Raoul Wallenbergskolan Skokloster!

  Just nu pågår det ett febrilt arbete med att flytta in i de nyrenoverade lokalerna. Vi packar upp, sorterar, slänger och monterar. Sakta men säkert håller byggarbetsplatsen på att bli en skola igen.

  Vi ser fram emot att välkomna alla barn till den nya terminen den 18:e augusti!

  2014-05-21 - RWS Skokloster

  Ursäkta röran, vi bygger om!

  Till höstterminen slår vi upp portarna till Raoul Wallenbergskolornas senaste tillskott, RWS Skokloster. 

  Spade

  Inför detta kommer lokalerna, som idag tillhör MIU-skolan, genomgå en totalrenovering. Väggar, golv och tak kommer att målas om eller bytas ut. Det kommer att upprättas 7 rejäla klassrum med plats för upp till 25 elever i varje samt utrymme för fritids och skolbibliotek. Även utrymmen för expedition och arbetsrum för lärare kommer att få en ordentlig uppfräschning.

  Detta kommer att bli ett ordentligt lyft för såväl trivseln som det pedagogiska arbetet. Vi ser fram emot att välkomna elever och föräldrar till nyrenoverade lokaler efter sommaren!

  2014-05-02 - RWS Skokloster

  Nya fräscha skolbyggnader

  När vi i augusti slår upp dörrarna till Raoul Wallenbergskolan Skokloster så blir det i nya fina skollokaler! Ombyggnationen av skolhusen ligger i startgroparna och vi kommer att få sju stora klassrum till skola och fritidshem. De anpassade byggnaderna kommer ge oss möjlighet att skapa stimulerande lärandemiljöer!

  2014-03-01 - RWS Skokloster

  Informationsmöte Skokloster 12 mars

  Onsdagen den 12 mars kl 18:00 inbjuds alla intresserade elever och föräldrar till ett första informationsmöte efter Skolinspektionens tillstånd för RWS att ta över MIU-skolan. Plats blir MIU-skolans matsal i Skokloster.

  Vi kommer att informera om de konkreta planerna för nästkommande skolår. Vi kommer berätta om hur vi avser bygga vidare på allt gott som redan finns i den befintliga verksamheten, och om hur vi kommer att förverkliga våra höga ambitioner att vidareutveckla skolan genom att tillföra nya dimensioner. Vi kommer också berätta om hur vi kommer  införa vårt omfattande och gedigna skolutvecklingsprogram, samt hur vi avser bygga om lokalerna. Sist men inte minst kommer skolans nya rektor att presenteras och det blir möjligt att få lära känna vederbörande  närmare.

  Varmt välkomna!

  2014-02-14 - RWS Skokloster

  RWS startar grundskola i Skokloster

  Vi har glädjen att meddela att Skolinspektionen nu beviljat vår ansökan om att ta över MIU-skolan i Skokloster. Tillståndet ger oss rätt att tillsvidare driva verksamheten från och med 1 juli 2014. I dagsläget drivs skolan för årskurserna F-6 och vi kommer inledningsvis att driva skolan med dessa årskurser. Vi avser dock att längre fram utöka verksamheten med ett högstadium. Skolans namn kommer från 1 juli 2014 att vara Raoul Wallenbergskolan Skokloster/RWS Skokloster.

  – Vi har fått ett mycket positivt gensvar från nuvarande elever och föräldrar i MIU-skolan. Samtliga föräldrar har meddelat att de kommer att låta sina barn fortsätta i RWS Skokloster, berättar Maria Ljungkvist, VD för RWS. Vi har dessutom fått många anmälningar till vår skola från föräldrar, vars barn i dagsläget inte går i MIU-skolan, vilket innebär att elevantalet sannolikt kommer att öka väsentligt nästa läsår.