Elever

RWS Skokloster bjuder till stimulerande inlärningsmiljöer både ute och inne. Skola och fritidshem använder både inne- och utemiljön  i undervisningen och den fria leken. Det nära samarbetet mellan skola och fritidshem skapar trygghet och gör att all personal känner eleverna både i och utanför klassrummet. Varje klass har en klassresurs som också arbetar på fritids. Vi arbetar mycket med att själva klassrumsmiljön ska vara inbjudande och inge ett lugn. Allt för att våra elever ska finna en bra studiero, något som vi vet bidrar till goda studieresultat.

Klassråd finns i varje klass och möten sker en gång per vecka. Här har eleverna möjlighet att diskutera saker som rör klassen och skolan som helhet.

Vi har ett  elevråd med representanter från alla årskurser. Elevrådet träffas 2-3 ggr/termin och där diskuteras de saker som gäller hela skolan och som diskuterats på klassråden som sker en gång per vecka.