Skolbyggnaderna

RWS har tillsammans med Hemsö Fastighets AB utvecklat ett nytt och spännande skolkoncept under devisen ”Skolan mitt i byn”. Vår ambition är att utforma lokaler och verksamhet på ett sådant sätt att det blir en naturlig mötesplats för alla medborgare i Järvastaden. Rektor Eva Arfwedson har en gedigen bakgrund inom föreningslivet  hon är mån om att skolan ska ha en god relation till föreningar och kulturaktörer i närområdet. En av grundtankarna med skolan är att byggnaden ska komma så många som möjligt tillgodo, även efter skoltid. Medborgarna ska få möjlighet att hyra både klassrum, restaurangen (som matsalen kallas) och specialutrymmen så som slöjd-, bild- och idrottssalar.

Skolan är uppdelad på två separata skolbyggnader i två våningar samt tre kompletterande byggnader för förråd och miljöhus. Den stora skolbyggnaden (till höger i bilden) kommer att inrymma klassrum och fritids för årskurserna F-5, personalens utrymmen och en matsal, tillagningskök, lokaler för elevhälsa och bibliotek. Den mindre byggnaden (till vänster i bilden) kommer att inrymma klassrum för årskurs 6, skolans olika specialsalar för hemkunskap, slöjd och musik, fritidsgård och gymnastiksal.

Bild från gårdSkolgården utformas med olika ytor för lek, idrottsaktiviteter, odling och utevistelse. En fotbollsplan för fotboll, basket och utebandy kommer också finnas på skolgården. Skolan är placerad vid Fridensborgsvägen och ansluter mot det bakomliggande grönområdet i öster och mot parkområdet norr om skolan.

Under första skolåret 2017/18 kommer förskolan RWF Järvastaden att inrymmas i den stora byggnaden på nedre planet. Under andra skolåret 2018/19 kommer förskolan att flytta in i nya förskolelokaler på skoltomtens norra del. Denna nya byggnad kommer stå klar under sommaren 2018.

Tidplan för byggandet

Byggandet av RWS Järvastaden rullar på enligt tidplan. Det finns förstås en detaljerad tidplan för detta byggprojekt, men för att elever och föräldrar ska kunna följa projektets framskridande har vi tagit fram en grov tidplan med några tydliga milstolpar.

Under våren och sommaren 2016 gjordes tomten i ordning och betongplattorna kom på plats. Under sensommaren byggdes stommarna för huset och sedan under hösten fick husen väggar och tak. Under vintern och våren genomförs alla inredningsarbeten. Den grova tidplanen ser ut som följer:

                                                                                                                                                      

Etablering av betongplatta för de två byggnaderna                                           16 augusti 2016                               Klart

Stomme för Hus 1 (det stora huset)                                                                           12 september                                   Klart

Stomme för Hus 2 (det lilla huset)                                                                              26 september                                   Klart

Yttertak och ytterväggar (tätt hus)                                                                             14 november                                    Klart

Invändiga installationsarbeten                                                                                     1 juni 2017                                        Klart

Skolbyggnaderna helt klara med överlämning till rektor                                 30 juni 2017                                      Klart