Om RWS Bromma

RWS Bromma är en uppskattad F-9 skola, med dryga 400 elever. Den är belägen i hjärtat av Bromma av Beckomberga sjukhuspark. Verksamheten drivs i kulturmärkta lokaler, som är fint färgsatta och vackert belägna mitt i den gamla anrika sjukhusparken. Skolan ligger nära T-bana Islandstorget, Bromma kyrka och Spånga och kan även nås via buss.

Vi som arbetar här är glada och stolta över att kunna erbjuda en engagerande och kreativ skola, där sammansättningen på elevkår och personal väl speglar vår globaliserade värld. Här erbjuds eleverna en gedigen utbildning, som väl rustar dem för framtidens alla utmaningar. RWS Bromma uppvisar goda resultat, vilket bekräftas av att intresset för vår skola ökar år från år. Vår skola kan sammanfattas i följande korta konstateranden:

Skolan bär Raoul Wallenbergs namn. Hans livsgärning har inspirerat till våra fyra ledord, som präglar vår verksamhet: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft.

  • Vi erbjuder  en skola där gemenskap är en viktig del. Genom vårt faddersystem så möter yngre och äldre elever varandra på ett naturligt sätt och lär tillsammans i olika aktiviteter.
  • Vi främjar elevers demokratiska fostran genom ständigt återkommande diskussioner och teman.
  • Vi är stolta över RWS Bromma, som präglas av en kreativ och globaliserad elev- och personalkår.
  • Vi vet det stora värdet av att ha en skola där människor med olika sociala och nationella bakgrunder lär av varandra och utvecklas tillsammans.
  • Vi uppskattar och verkar för ett nära samarbete mellan hem och skola. Därför använder vi oss av Skolplattformen och Canvas, där elever, vårdnadshavare och personal ständigt kan följa det pågående skolarbetet.
  • Vi serverar goda skolluncher och har sedan många år ett samarbete med Fraiche Catering som levererar goda och näringsrika luncher.
  • Vi stöttar elevernas utveckling genom ett aktivt mentorskap.
  • Vi är organiserade i arbetslag, ett för varje stadium. Låg- mellan- och högstadiet.
  • Vi har en närvarande skolledning som är synliga på lektioner, raster och fritids. Ett elevnära skolledarskap är en självklarhet för vår rektor som är väl känd av alla elever.

Likabehandlingsplan

Detta dokument är Raoul Wallenbergskolans Brommas likabehandlingsplan som lägger grunden för vårt arbete med att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt ålder. I detta dokument redovisas även hur Raoul Wallenbergskolan arbetar mot kränkande behandling. Dokumentet berör hela vår verksamhet, F-9 och fritidshemmet. För oss är det viktigt att skolans olika stadier arbetar efter samma värderingar och ledord i en inledande fas.  De olika verksamheterna har dock olika fokusområden för läsåret beroende på vad utvärdering och kartläggningen visat.

Raoul Wallenbergskolans ledning med all personal tar starkt avstånd från alla tendenser att nedvärdera någon annan människas värde genom t ex diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla människor har samma värde och därmed också rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbete inom elevhälsan. Barnkonventionen handlar i korthet om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda, bland annat rätten till hälso- och sjukvård och utbildning.

Detta dokument innehåller Raoul Wallenbergskolans plan för att främja och förebygga likabehandling och ni kan läsa det här: (länk uppdateras inom kort)

Klagomålshantering

Alla aktörer – elever, föräldrar och medarbetare – ska känna att vi har en öppen, tillåtande och lyssnande atmosfär inom RWS. Det är inte bara möjligt att framföra synpunkter på verksamheten, utan skolledning och medarbetare förväntar sig och uppmuntrar att den som har åsikter om verksamheten framför dem. Det är skolledningens ansvar att leda verksamheten på ett sådant sätt att denna atmosfär skapas. Via länken nedan kan du läsa om våra klagomålsrutiner:

(länk uppdateras inom kort)

Det går såklart bra att kontakta rektor Ulrika Nimstrand direkt för att framföra synpunkter på ulrika.nimstrand@raoulwallenbergskolan.se