27 juni, 2018

Rimlekar

Idag hade vi rimlekar i samlingen. Vi ljudade och klappade orden för att höra hur många stavelser vi hörde och det underlättade att hitta rimordet vi sökte.

 Lpfö 98/10

Eleverna  

Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande 

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld 

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang