26 november, 2017

Nobel projekt

Den här veckan har vi påbörjat ett nytt projekt om Alfred Nobel. Solweig introducerade genom att berätta om hans liv. Vi såg också en liten film som berättade om hans livsverk, dynamiten.

Björnarna hjälpte till genom att klippa, skriva och klistra till vår projekttavla.

Förskolans läroplan Lpfö 98/10:

  •  Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 
  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 
  • Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer 
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 
  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 
  • Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa