28 september, 2018

Hur mycket är egentligen 1 liter!

Idag efter lunchen utforskade vi hur mycket 1 liter är!  Vi prövade att hälla mjölken i olika saker. Det blev många diskussioner om mjölken skulle få plats eller inte och vad gör du Pia? Får man verkligen hälla så det svämmar över? Ja när vi gör experiment eller utforskar tillsammans så får jag det, inte annars, svarade Pia! 

 

Lpfö 98/10: 

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring 

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra