Sök RWF Mariehäll

Roligt att du är nyfiken på vår verksamhet. För att ställa dig i kön till förskolan går du via:

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/forskola/

Vi är med i Stockholm stads gemensamma förskolekö. Det innebär att all köhantering och alla placeringar till förskolan hanteras av Stockholm stad.

RWS Förskolors rutin för köhantering och antagningsregler i Stockholm stad

I de fall förskolan finns i en kommun som har rutiner för köhantering inom förskolan, kommunal såväl som fristående, så följer RWS Förskolor alltid dessa riktlinjer. Nedan beskriver vi RWS Förskolors turordning vid erbjudande om barnomsorgsplats då den aktuella kommunen inte anger annat.

 Turordning i RWS Förskolors kö:

  1. Barn med behov av särskilt stöd i form av förskola (kapitel 8, paragraf 7).
  2. Barn med syskon folkbokförda i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  3. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden  då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:

Generella regler kring köhantering:

  • Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. Om ansökan om förskoleplats inkommer tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag.
  • Vi kan av försäkringsskäl ej ta emot barn under 1 år.
  • Den köplats du kan se till en specifik förskola eller pedagogisk omsorg är preliminär. Den påverkas av att syskon och barn i behov av särskilt stöd får förtur till plats.  Din köplats kan påverkas av när du vill ha plats (vilket datum ditt barn behöver börja på förskolan).
  • Flest lediga platser är i augusti eftersom många barn då slutar för att börja skolan. Ett platserbjudande till augusti kan du få redan i början på året. Resten av året finns platser i huvudsak om någon flyttar eller av annan anledning byter förskola. Erbjudande kan då bli med kort varsel.
  • Förtur kan ges i kön vid extrem obalans av i form av t.ex., kön, ålder i barngrupperna.