Om RWF Mariehäll

Detta är RWF Mariehäll

Den 18 mars 2013 startades RWF Mariehäll i nybyggda lokaler på Bällstavägen 8. Lokalerna är fint färgsatta och den pedagogiska miljön väl genomtänkt för att stimulera barn till lust att utforska och lära. Förskolan består av tre avdelningar med totalt 60 barn.

Vi erbjuder en engagerande och kreativ förskola, som utgår ifrån barnens olika kompetenser och intressen. Hos oss är allt lärande lustfullt. Vår genomtänkta förskoleverksamhet lägger grunden för lärande och bidrar till barnens framtida måluppfyllelse i grundskola. Vi arbetar utifrån Förskolans läroplan Lpfö98 och Raoul Wallenbergskolornas egna styrdokument. Vi skall se varje barns behov och skapa förutsättningar utifrån dessa.

Vi som arbetar här är glada och stolta över att kunna erbjuda en engagerande och kreativ förskola, där sammansättningen på barn och personal väl speglar vår globaliserade värld. Här erbjuds barnen en trygg och stimulerande verksamhet. Genom detta rustas barnen inför framtida utmaningar.

DSCN4929

Vår förskola kan sammanfattas i följande korta konstateranden:

Vi inser förskolans stora betydelse och uppgift: att lägga grunden för barnens livslånga lärande.

Vi är övertygade om att genom en väl genomtänkt förskoleverksamhet lägger vi grunden för allt lärande och bidrar till barnens framtida måluppfyllelse i grundskolan.

Vi är stolta över RWF Mariehäll, som präglas av en pedagogik. Vår verksamhet utgår ifrån barnens olika kompetenser och intressen och allt lärande är lustfullt.

Vi vet det stora värdet av att ha en förskola där människor med olika sociala och nationella bakgrunder lär av varandra och utvecklas tillsammans.

Vi erbjuder en internationell profil, vilket innebär att det finns inslag av engelska i verksamhetens arbete.

Vi tillämpar ett genomtänkt systematiskt kvalitetsarbete, som fungerar som ledstång för våra pedagoger i utvecklingen av verksamheten.

Vi har utvecklat en pedagogisk miljö med olika stationer som inspirerar barnens lärande inom språk, matematik, skapande, naturvetenskap mm.

Vi skapar en förskola där alla får känna sig betydelsefulla och respekterade. Förskolan bär Raoul Wallenbergs namn. Hans livsgärning  inspirerar och ligger till grund för våra fyra ledord, som präglar vår verksamhet:

Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft

Öppettider

Våra nuvarande öppettider är 06.30 – 17.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Vi följer Stockholms stads riktlinjer där ramtiden är 6.30 – 18.30. Finns behov av barnomsorg inom ramtiden tar ni kontakt med förskolechef Marie Wessman på marie.wessman@raoulwallenbergskolan.se eller ring på                                 telefonnummer: 070-734 81 50 en månad i förväg.

Vi stänger tidigare

Vi har APT, Arbetsplatsträff, 1 gång/månad vilket innebär att vi stänger förskolan tidigare än aviserade öppettider, vi stänger då kl.15:45. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni nedanstående kontaktperson senast 4 veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier.

Stängda dagar

Fyra dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering eller fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni Marie Wessman senast 4 veckor innan aktuellt datum.

Kontaktperson, förskolechef

Marie Wessman, marie.wessman@raoulwallenbergskolan.se, telnr 070-734 81 50

Rutiner kring klagomålshantering

Klagomål på utbildningen från kund kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Du finner våra rutiner för klagomålsrutiner här:

RWS Förskolors rutin för klagomålshantering 161206

Föräldrar är alltid välkomna att kontakta Förskolechef Marie Wessman på marie.wessman@raoulwallenbergskolan.se för att lämna synpunkter på verksamheten.

Uppsägning av förskoleplats

Ni finner uppsägningsblanketten här: Uppsgning av plats RWF Mariehll. Klicka på länken och ladda ner pdffilen. Fyll i den och ge den till förskolechefen samt gå in på Anordnarwebben och säg upp platsen. Det är en månads uppsägningstid. Det går även bra att kontakta förskolechef, Marie Wessman, om ni har frågor krig detta.