RWF Mariehäll

 • Våra skolor

  Gå direkt in på någon av våra skolor.

 • Om RWF Mariehäll

  Detta är RWF Mariehäll

  Den 18 mars 2013 startades RWF Mariehäll i nybyggda lokaler på Bällstavägen 8. Lokalerna är fint färgsatta och den pedagogiska miljön väl genomtänkt för att stimulera barn till lust att utforska och lära. Förskolan består av tre avdelningar med totalt 60 barn.

  Vi erbjuder en engagerande och kreativ förskola, som utgår ifrån barnens olika kompetenser och intressen. Hos oss är allt lärande lustfullt. Vår genomtänkta förskoleverksamhet lägger grunden för lärande och bidrar till barnens framtida måluppfyllelse i grundskola. Vi arbetar utifrån Förskolans läroplan Lpfö98 och Raoul Wallenbergskolornas egna styrdokument. Vi skall se varje barns behov och skapa förutsättningar utifrån dessa.

  Vi som arbetar här är glada och stolta över att kunna erbjuda en engagerande och kreativ förskola, där sammansättningen på barn och personal väl speglar vår globaliserade värld. Här erbjuds barnen en trygg och stimulerande verksamhet. Genom detta rustas barnen inför framtida utmaningar.

  DSCN4929

  Vår förskola kan sammanfattas i följande korta konstateranden:

  Vi inser förskolans stora betydelse och uppgift: att lägga grunden för barnens livslånga lärande.

  Vi är övertygade om att genom en väl genomtänkt förskoleverksamhet lägger vi grunden för allt lärande och bidrar till barnens framtida måluppfyllelse i grundskolan.

  Vi är stolta över RWF Mariehäll, som präglas av en pedagogik. Vår verksamhet utgår ifrån barnens olika kompetenser och intressen och allt lärande är lustfullt.

  Vi tillämpar ett genomtänkt systematiskt kvalitetsarbete, som fungerar som ledstång för våra pedagoger i utvecklingen av verksamheten.

  Vi skapar en förskola där alla får känna sig betydelsefulla och respekterade. Förskolan bär Raoul Wallenbergs namn. Hans livsgärning  inspirerar och ligger till grund för våra fyra ledord, som präglar vår verksamhet:

  Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft

  Öppettider

  Våra nuvarande öppettider är 06.30 – 17.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Vi följer Stockholms stads riktlinjer där ramtiden är 6.30 – 18.30. Finns behov av barnomsorg inom ramtiden tar ni kontakt med förskolechef Marie Wessman på marie.wessman@raoulwallenbergskolan.se eller ring på                                 telefonnummer: 070-734 81 50 en månad i förväg.

  Vi stänger tidigare

  Vi har APT, Arbetsplatsträff, 1 gång/månad vilket innebär att vi stänger förskolan tidigare än aviserade öppettider, vi stänger då kl.15:45. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni nedanstående kontaktperson senast 4 veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier.

  Stängda dagar

  Fyra dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering eller fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni Marie Wessman senast 4 veckor innan aktuellt datum.

  Kontaktperson, förskolechef

  Marie Wessman, marie.wessman@raoulwallenbergskolan.se, telnr 070-734 81 50

  Intagningsregler RWF Mariehäll

  Ansökan till förskolan görs via Stockholms stads användarwebb. Klicka här för att ta del av våra Intagningsregler.

  RWS Förskolors rutin för köhantering och antagningsregler i Stockholm stad

  I de fall förskolan finns i en kommun som har rutiner för köhantering inom förskolan, kommunal såväl som fristående, så följer RWS Förskolor alltid dessa riktlinjer. Nedan beskriver vi RWS Förskolors turordning vid erbjudande om barnomsorgsplats då den aktuella kommunen inte anger annat.

  Turordning i RWS Förskolors kö:

  1. Barn med behov av särskilt stöd i form av förskola (kapitel 8, paragraf 7).
  2. Barn med syskon folkbokförda i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  3. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden  då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre

  Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:

  Generella regler kring köhantering:

  • Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. Om ansökan om förskoleplats inkommer tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag.
  • Vi kan av försäkringsskäl ej ta emot barn under 1 år.
  • Den köplats du kan se till en specifik förskola eller pedagogisk omsorg är preliminär. Den påverkas av att syskon och barn i behov av särskilt stöd får förtur till plats.  Din köplats kan påverkas av när du vill ha plats (vilket datum ditt barn behöver börja på förskolan).
  • Flest lediga platser är i augusti eftersom många barn då slutar för att börja skolan. Ett platserbjudande till augusti kan du få redan i början på året. Resten av året finns platser i huvudsak om någon flyttar eller av annan anledning byter förskola. Erbjudande kan då bli med kort varsel.
  • Förtur kan ges i kön vid extrem obalans av i form av t.ex., kön, ålder i barngrupperna.

  Uppsägning av förskoleplats

  Ni finner uppsägningsblanketten här: Uppsgning av plats RWF Mariehll. Klicka på länken och ladda ner pdffilen. Fyll i den och ge den till förskolechefen samt gå in på Anordnarwebben och säg upp platsen. Det är en månads uppsägningstid. Det går även bra att kontakta förskolechef, Marie Wessman, om ni har frågor krig detta.