RWF Järvastaden

 • Gå direkt in på någon av våra skolor.

 • Om RWF Järvastaden

  Raoul Wallenbergförskolan Järvastaden är en förskola som på lokalmässigt och verksamhetsmässigt är integrerad med grundskolan. När förskolan är helt utbyggd kommer den enligt planerna att ha plats för 210 barn fördelat på 12 avdelningar. Under den första tiden kommer förskoleverksamheten bedrivas i ”den stora byggnadens” nedre plan och ett år därefter kommer verksamheten flytta in i en egen byggnad.

  Vår ambition är att både förskolan och skolan ska vara mötesplats för Järvastadens barn och ungdomar, både på skoltid och på fritid.

  Dessutom önskar vi att skolans lokaler ska vara mötesplats för vuxna medborgare i Järvastaden genom det lokala föreningslivet, studiecirklar, bild02kulturskolan, och andra gemensamma initiativ av medborgare i Järvastaden som matlagningskurser, bokklubbar, idrottsaktiviteter m m. Vi hoppas att förskolan och grundskolan ska bli en gemensam angelägenhet för medborgarna i Järvastaden.

  Vi kommer att integrera förskole- och grundskoleverksamheterna genom olika typer av aktiviteter på så sätt att förskolebarnen ska känna trygghet i närvaro av lite större barn och ungdomar, samt att grundskolebarn ska tränas i respekt för yngre barn.

  Vi har ett väl utvecklat elevhälsoteam i samarbete med grundskolan för att säkerställa att varje enskilt barn får det stöd de behöver redan i tidiga år.

  Vi avser föra dialog med andra förskoleverksamheter i närområdet för att säkerställa en god och smidig etablering av den nya förskolan.

  • En fantastisk Raoul Wallenbergare

   Hektor

   I januari vill vi utnämna Hektor på Kompassen till månadens Raoul Wallenbergare. Hektor visar stor empatisk förmåga och genuin medkänsla…
   Läs mer om Hektor

  Om RWF Mariehäll

  Detta är RWF Mariehäll

  Den 18 mars 2013 startades RWF Mariehäll i nybyggda lokaler på Bällstavägen 8. Lokalerna är fint färgsatta och den pedagogiska miljön väl genomtänkt för att stimulera barn till lust att utforska och lära. Förskolan består av tre avdelningar med totalt 60 barn.

  Vi erbjuder en engagerande och kreativ förskola, som utgår ifrån barnens olika kompetenser och intressen. Hos oss är allt lärande lustfullt. Vår genomtänkta förskoleverksamhet lägger grunden för lärande och bidrar till barnens framtida måluppfyllelse i grundskola. Vi arbetar utifrån Förskolans läroplan Lpfö98 och Raoul Wallenbergskolornas egna styrdokument. Vi skall se varje barns behov och skapa förutsättningar utifrån dessa.

  Vi som arbetar här är glada och stolta över att kunna erbjuda en engagerande och kreativ förskola, där sammansättningen på barn och personal väl speglar vår globaliserade värld. Här erbjuds barnen en trygg och stimulerande verksamhet. Genom detta rustas barnen inför framtida utmaningar.

   

   

  Öppettider

  Våra nuvarande öppettider är 06.30 – 17.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Vi följer Stockholms stads riktlinjer där ramtiden är 6.30 – 18.30. Finns behov av barnomsorg inom ramtiden tar ni kontakt med förskolechef Cecilia Aronsson på cecilia.aronsson@raoulwallenbergskolan.se eller ring på telefonnummer: 070-745 50 61 en månad i förväg.

  Vi stänger tidigare

  Vi har APT, Arbetsplatsträff, 1 gång/månad vilket innebär att vi stänger förskolan tidigare än aviserade öppettider, vi stänger då kl.15:45. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni nedanstående kontaktperson senast 4 veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier.

  Stängda dagar

  Fyra dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering eller fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni förskolechefen senast 4 veckor innan aktuellt datum.

  Kontaktperson, förskolechef

  Cecilia Aronsson, cecilia.aronsson@raoulwallenbergskolan.setelnr 070-745 50 61

  Rutiner kring klagomålshantering

  Klagomål på utbildningen från kund kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Du finner våra rutiner för klagomålsrutiner här:

  RWS Förskolors rutin för klagomålshantering 161206

  Föräldrar är alltid välkomna att kontakta Förskolechef Marie Wessman på marie.wessman@raoulwallenbergskolan.se för att lämna synpunkter på verksamheten.

  Uppsägning av förskoleplats

  Ni finner uppsägningsblanketten här: . Klicka på länken och ladda ner pdffilen. Fyll i den och ge den till förskolechefen samt gå in på Solna Stads hemsida och säg upp platsen. Det är en månads uppsägningstid. Det går även bra att kontakta förskolechef, Cecilia Aronsson, om ni har frågor krig detta.