Om RWF Bromma

Detta är RWF Bromma!

RWF BrommaRWF Bromma är en populär förskola med cirka 130 barn.  Den är belägen i hjärtat av Bromma på gamla Beckomberga sjukhuset område. Verksamheten drivs i kulturmärkta lokaler, som är vackert belägna mitt i den gamla anrika sjukhusparken. Lokalerna är läckert färgsatta.  Förskolan ligger nära T-bana Islandstorget och kan även nås via buss.

Vi som arbetar här är glada och stolta över att kunna erbjuda en engagerande och kreativ förskola, där sammansättningen på barn och personal väl speglar vår globaliserade värld. Här erbjuds barnen en trygg och stimulerande verksamhet.  Genom detta rustas barnen inför framtida utmaningar. RWF Brommas verksamhet är mycket uppskattad, vilket bekräftas av att de omfattande köer som finns till oss. Vår förskola kan sammanfattas i följande korta konstateranden:

Vi inser förskolans stora betydelse och uppgift: att lägga grunden för barnens livslånga lärande.

Vi vet det stora värdet av att ha en förskola där människor med olika sociala och nationella bakgrunder lär av varandra och utvecklas tillsammans.

Vi skapar goda övergångar från förskolan till förskoleklass genom ett nära samarbete med förskoleklass med en rad gemensamma aktiviter våren innan barnen lämnar oss för att börja förskoleklass. Förskolan bär Raoul Wallenbergs namn. Hans livsgärning har inspirerat till våra fyra ledord, som präglar vår verksamhet:

Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft

Öppettider

Våra nuvarande öppettider är 06.30 – 18.00  alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Vi följer Stockholms stads riktlinjer där ramtiden är 6.30 – 18.30. Finns behov av barnomsorg inom ramtiden tar ni kontakt med tf.  förskolechef Jannicke Schonhoff på jannicke.schonhoff@raoulwallenbergskolan.se eller ring på telefonnummer: 079-073 58 36.

Tidigare stängning

Vi har   Arbetsplatsträff ( APT) 1 gång i månaden , vilket innebär att vi stänger tidigare kl 15.45  Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni nedanstående kontaktperson senast fyra veckor innan aktuellt datum. Det ordnas då med vikarier.

Stängda dagar

Fyra dagar per läsår har medarbetarna planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela den dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni Jannicke Schönhoff senast fyra veckor innan aktuellt datum.

Kontaktperson, förskolechef

Förskolechef, jannicke.schonhoff@raoulwallenbergskolan.se , telnr 070-755 87 80

Intagningsregler RWF Bromma

Ansökan till förskolan görs via Stockholms stads användarwebb. Klicka här för att ta del av våra Intagningsregler.

RWS Förskolors rutin för köhantering och antagningsregler i Stockholm stad

I de fall förskolan finns i en kommun som har rutiner för köhantering inom förskolan, kommunal såväl som fristående, så följer RWS Förskolor alltid dessa riktlinjer. Nedan beskriver vi RWS Förskolors turordning vid erbjudande om barnomsorgsplats då den aktuella kommunen inte anger annat.

Turordning i RWS Förskolors kö:

  1. Barn med behov av särskilt stöd i form av förskola (kapitel 8, paragraf 7).
  2. Barn med syskon folkbokförda i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  3. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden  då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:

Generella regler kring köhantering:

  • Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. Om ansökan om förskoleplats inkommer tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag.
  • Vi kan av försäkringsskäl ej ta emot barn under 1 år.
  • Den köplats du kan se till en specifik förskola eller pedagogisk omsorg är preliminär. Den påverkas av att syskon och barn i behov av särskilt stöd får förtur till plats.  Din köplats kan påverkas av när du vill ha plats (vilket datum ditt barn behöver börja på förskolan).
  • Flest lediga platser är i augusti eftersom många barn då slutar för att börja skolan. Ett platserbjudande till augusti kan du få redan i början på året. Resten av året finns platser i huvudsak om någon flyttar eller av annan anledning byter förskola. Erbjudande kan då bli med kort varsel.
  • Förtur kan ges i kön vid extrem obalans av i form av t.ex., kön, ålder i barngrupperna.

Uppsägning av plats

Ni finner uppsägningsblanketten här: Uppsägning av plats RWF Bromma. Klicka på länken och ladda ner pdf-filen. Fyll i den och ge den till förskolechefen samt gå in på Anordnarwebben och säg upp platsen. Det är en månads uppsägningstid. Det går även bra att kontakta förskolechef, Jannicke Schönhoff, om ni har frågor krig detta.