Utveckling

RWS syn på utveckling i korthet

För att leva upp till vår mission på bästa sätt sätts utvecklingsmål upp på individ- enhets- och koncernnivå. Måluppfyllelsen utvärderas och nya mål sätts upp utifrån resultatet.

På individnivå sker arbetet genom elevens IUP och utvecklingssamtalen mellan mentor, elev och vårdnadshavare samt med stöd av vårt IT-system.

(Läs mer under Skolidé)

Utveckling på koncern- och enhetsnivå

Vi låser oss som sagt inte vid någon enskild undervisningsmetod, utan det viktigaste är att föra varje elev så långt som möjligt utifrån hans eller hennes förutsättningar. Det innebär däremot att vi måste vara noga med att utvärdera hur effektiv vår nuvarande pedagogiska inriktning och våra lärare är. Vi är just nu inne i ett arbete där vi utvecklar ett system för att kunna genomföra sådana utvärderingar så att elevernas utveckling kan bedömas så objektivt som möjligt. Vårt motto är att målet och ramarna ska vara tydliga, men att det inom dessa förutsättningar ska vara högt i tak och finnas ett stort spelutrymme.

Individuell utveckling

Både personal och elever på Raoul Wallenbergskolan ska utvecklas som individer. För att lyckas med det krävs en god självmedvetenhet och en vilja att utvecklas. Därför arbetar vi med olika metoder för att göra både personal och elever medvetna om sina egna förmågor.

Ingen inlärningsmetod passar alla. Men med en god variation ger man fler elever större möjligheter. Därför strävar vi efter en mix av enskilt arbete och arbete i grupp, en mix av längre och kortare uppgifter och av praktiskt och teoretiskt arbete.

Vid terminens utvecklingssamtal följer mentor, elev och vårdnadshavare gemensamt upp de utvecklingsmål som sattes vid det senaste samtalet och sätter sedan upp nya och dokumenterar dem i IUPn. Elevens IUP finns sedan tillgänglig via RWSnet så att alla tre parter kan komma åt den när som helst. Varje elev träffar sin mentor flera gånger per vecka. Vid dessa tillfällen ges eleven möjligheter att titta på och reflektera över målen i sin IUP och komma med egna idéer om hur målen ska nås. Mellan utvecklingssamtalen är också RWSnet en viktig del av kommunikationen mellan elev, vårdnadshavare och skola.