Pedagogik

RWS pedagogik i korthet

Vi låser oss inte vid någon enskild undervisningsmetod, utan vi strävar efter att på mest effektiva sätt uppfylla vår mission. Men vi söker systematiskt och utvärderar noga.

Skelettet i vår pedagogik är dock RWS ledmotiv och RWS förmågor.

(Läs mer under Skolidé)

Nuvarande pedagogisk inriktning

Från och med läsåret 2012/13 kommer vi successivt att ställa om till ett tematiskt arbetssätt. Med det menas att flera ämnen samlas kring ett gemensamt tema som eleverna jobbar med under ett par veckors tid. Så istället för att under en vecka uppleva kanske 12 olika ämnen som behandlar olika innehåll jobbar man t.ex. med ”skogen” eller ”1930-talet”. Vi ser följande fördelar med ett sådant arbetssätt.

  • Eleverna får större möjlighet att utforska och lära samma innehåll på flera sätt, t.ex. både på svenska och engelska och både teoretiskt (t.ex. NO/SO) och praktiskt (t.ex. bild/musik).
  • Många skolämnen berör samma innehåll, t.ex. klimatförändringar och hälsa. Genom att samordna, istället för att pytsa ut i småsnuttar, tror vi att eleverna får en mer fördjupad och nyanserad bild av ämnet.
  • Vi får en större flexibilitet i planeringen t.ex. för studiebesök eller andra heldagsaktiviteter.
  • Eleverna kan ges en större möjlighet att välja lite olika infallsvinklar och fördjupningar, utifrån individuella behov och intressen, inom temat.
  • Elevernas vardag blir mindre ”upphackad” och de kan i lugn och ro fokusera mer på en sak i taget.
  • Som skola kan vi ta oss an och fördjupa sådant som man kan tycka att ”skolan borde lära ut”, men som endast berörs ytligt av de traditionella ämnena. T.ex. privatekonomi, konsumtion, relationer och mänskliga rättigheter.
  • Vi kan jobba mer systematiskt och samordnat med våra ledmotiv och de ämnesövergripande förmågorna.

Grunden för att ett tematiskt arbetssätt är givetvis att vi har Skolverkets kursplaner under väldigt god kontroll. Under läsåret 2011/12 har vi ägnat oss åt att verkligen sätta oss in i de nya kursplanerna som lanserades i och med LGr11. Vi har bl.a. delat upp varje ämne i mindre delar, s.k. momentbeskrivningar. I en momentbeskrivning finns en del av ämnets centrala innehåll och de av ämnets kunskapskrav som hänger ihop med just det centrala innehållet. Dessutom anges i vilken årskurs momentet ska tas upp i undervisningen. På så vis säkerställer vi att eleverna möter allt centralt innehåll samt att de tränas att utveckla alla ämnesspecifika förmågor i ämnet.

Teman skapas sedan genom att vi sammanfogar olika moment. På så vis tappar vi inte kopplingen till de ordinarie skolämnena. För det är trots allt utifrån dem elever ska bedömas och betygsättas.