Öppenhet

Vår syn på öppenhet i korthet

Skolan finns inte till för sin egen skull och får inte vara en skyddad verkstad. För att vi ska lyckas fullt ut krävs ett uppriktigt samarbete med elever, vårdnadshavare och närsamhälle

 På alla RWS enheter finns föräldraråd som samarbetar med enhetens ledning

På alla RWS grundskolor finns elevråd som samarbetar med enhetens ledning

Vårt IT-system ska stödja full öppenhet mellan hem och skola

 (Läs mer under Skolidé

RWSnet

Vårt IT-stöd, kallat RWSnet, är en del i den dagliga kommunikationen mellan skola, elev och vårdnadshavare. I RWSnet finns följande funktioner

  • Aktuell information som nyheter och rektorsbrev
  • Verksamhetens styrdokument
  • Planering av undervisningen i alla ämnen
  • Fortlöpande bedömning av elevernas prestationer i alla ämnen
  • Elevernas IUP och eventuella åtgärdsprogram
  • Diskussionsforum med möjlighet för både elever, vårdnadshavare, personal och ledning att föra fram tankar och åsikter om verksamheten
  • I RWSnet samlar vi också undervisningsmaterial så att lärarna kan dela med sig av och dra nytta av varandras arbete och på så vis kan lägga mer energi på mötet med eleverna

Elevråd

Syftet med ett elevråd är att tillvarata och föra fram elevers intressen. Inom RWS har varje klass två elevrådsprepresentanter. Av dessa väljs sedan en styrelse som har det övergripande ansvaret för elevrådets arbete. Varje klass ges regelbundet möjligheter att diskutera skolans verksamhet och framföra sina åsikter till elevrådsrepresentanterna som sedan för dem vidare till elevrådets möten. Elevrådet träffar regelbundet skolans ledning för att kunna få svar på frågor och framföra åsikter. Elevrådet bestämmer själv hur de organiserar sitt arbete. T.ex. kan de välja att jobba i utskott med fokus på t.ex. miljö, evenemang, IT etc.

På en fullt utbygd Raoul Wallenbergskola finns ett elevråd per stadium.

Föräldraråd

Samtal om skolan pågår överallt, inte minst hemma mellan elever och deras vårdnadshavare. I hemmiljön kan andra aspekter komma fram än i skolan och de vill vi ta vara på. Genom ett nära samarbete med föräldraråd har vi som skola möjlighet att få en rikare och mer nyanserad bild av hur vår verksamhet upplevs och kan därigenom lättare åstadkomma förbättringar. Föräldraråd träffas ungefär en gång per månad och då alltid i närvaro av skolledningen som snabbt kan besvara frågor som uppstår samt ta med sig viktiga frågor som dyker upp. Det är också viktiga samarbetspartners vid utformning av Plan mot diskriminering och kränkande behandling, ordningsregler etc.

Föräldraråd har en styrelse som består av två representanter per klass, men alla vårdnadshavare som vill är välkomna att delta på mötena.