Helhet

RWS helhetssyn i korthet

Skolan är så mycket mer än undervisning och det är många faktorer som påverkar elevernas utveckling. För att lyckas med vår mission prioriterar vi t.ex:

Elevhälsa, medveten utveckling av relationer, skoldagens organisation, lokaler och närmiljö samt mat.

(Läs mer under Skolidé)

Skolan består av så mycket mer än undervisning och kunskap. För att hela elevens skolsituation ska bli så bra som möjligt finns ett flertal faktorer som behöver fungera för att eleven ska kunna utvecklas maximalt.

Elevhälsa

Det finns faktorer som gör att elever behöver tillfälligt eller permanent stöd för att lyckas med sina studier. När dessa behov går utanför pedagogens kompetens och befogenheter tar elevhälsan tar vid för att tillsammans med pedagogen skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven och därför är en fullt utbyggd elevhälsa en självklarhet i vår strävan efter att alla elever ska nå sin fulla potential. I elevhälsan för grundskolan ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare.

Medveten utveckling av relationer

På en arbetsplats där hundratals individer möts varje dag uppstår mängder av relationer. Alltså bjuds dagligen situationer där man har möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Men det är ett arbete som inte går av sig själv, utan det behövs handledning och tid för även den här typen av inlärning.

På våra grundskolor finns pedagoger som har genomgått en särskild utbildning i medling. Medlingen använder vi som metod för att lösa konflikter inom skolan. I de flesta fall då metoden används rör det sig om konflikter elever emellan, men det kan även gälla konflikter mellan personal eller mellan elever och personal. I korta drag går medlingen till så att de inblandade först får prata enskilt med den person som leder medlingen. Därefter träffas de inblandade för att, under den ansvarige personalens ledning, få samtala om det inträffade. En viktig del av samtalet är att de inblandade verkligen lyssnar på varandra eftersom många konflikter uppstår p.g.a. missförstånd.

Vi jobbar inte bara med relationsmedvetenhet och -kompetens när konflikter uppstår utan har också gemensamma aktiviteter och forum för att diskutera relationer och öka elevernas sociala kompetens.

Skoldagens organisation

Vi strävar efter en så bra helhet som möjligt i elevernas skoldag. Det gäller t.ex. mixen av praktiska och teoretiska ämnen, variationen av arbetsformer under en dag eller balansen mellan handgripligt arbete och reflektion över sina egna insatser. För de äldre eleverna prioriterar vi ett så sammanhållet schema, med så få ”hål” i, som möjligt.

Lokaler och närmiljö

På våra grundskolor finns fullt utrustade lokaler för alla ämnen (specialutrustning krävs t.ex. för hem- och konsumentkunskap, idrott och slöjd) så att dessa ämnen kan vara en del av vardagen i skolan. Vi arbetar också för att våra lokaler ska vara inspirerande och flexibla så att de på bästa sätt kan möta nya pedagogiska utmaningar.

Mat

På våra grundskolor finns matråd – bestående av både elever och personal – som kontinuerligt arbetar med att föra en dialog med elever och matleverantörer för att på så vis nå så hög kvalitet som möjligt på skolmaten.