Utveckling

 

Vår syn på utveckling i korthet

För att leva upp till vår mission på bästa sätt sätts utvecklingsmål upp på individ- enhets- och koncernnivå. Måluppfyllelsen utvärderas och nya mål sätts upp utifrån resultatet.

 

På individnivå sker uppföljning av barnens utveckling och lärande genom barnens portfolio och utvecklingssamtalen mellan pedagog och vårdnadshavare.

 

(Läs mer under Skolidé)

 Det är av stor vikt att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att säkerställa det har vi inom RWF två systematiska kvalitetssystem som kompletterar varandra. Vi använder oss av Balanserade styrkort, där förskolechef och pedagoger kontinuerligt skriver in måluppfyllelsen och analys av förskolornas satta verksamhetsmål. Dessutom har RWF ett särskilt system för hur barnens undervisning planeras, genomförs och utvärderas.