Pedagogik

RWS pedagogik i korthet

Vi låser oss inte vid någon enskild undervisningsmetod eller filosofi, utan vi strävar efter att på mest effektiva sätt uppfylla vår mission.  

Skelettet i vår pedagogik är dock RWS ledmotiv och RWS förmågor.

 

(Läs mer under Skolidé)

Vår ambition är att Raoul Wallenbergförskolan ska medverka till att en grund läggs för ett livslångt lärande. Det innebär att verksamheten måste vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som finns i vår verksamhet. Det innebär också att vi ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen vill vi bidra till att främja barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare. Vår mission är därför ”att inget enskilt barn ska hållas tillbaka och inget enskilt barn lämnas efter”. Det betyder att vi kontinuerligt observerar varje enskilt barn och dokumenterar de iakttagelser som görs på ett systematiskt sätt.

Vi säkerställer att varje enskilt barn får möjlighet att utveckla de färdigheter de har. Vi är noggranna med att så tidigt som möjligt identifiera barnens förmågor att lära och fungera i relation till andra barn och vuxna. Vi erbjuder extra stöd till de barn som har behov, tillfälligt eller varaktigt, för att på så vis främja alla barns positiva utveckling.

räknaVi kommunicerar aktivt med föräldrarna och vår ambition är att vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Vår uppgift är att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna speciella förutsättningar. När barnen går vidare till förskoleklassen ska de vara utrustade med god självtillit, en påtaglig empatisk förmåga och goda grundläggande kunskaper.

Vår ambition är också att kunna erbjuda våra förskolebarn möjlighet att gå vidare till vår förskoleklass, låg- och mellanstadium och högstadium. Genom att erbjuda barnen en komplett utbildningsprocess tror vi att vi kommer att kunna generera mycket goda utbildningsresultat – oavsett vilka förhållanden man kommer från eller vilka förutsättningar man har som individ.

Genom vår skolportal RWS.net ger vi föräldrarna möjlighet att ständigt vara informerade om vad som händer i förskolan. Varje förälder och medarbetare har egen inloggningskod för att säkerställa att man enbart kommer åt den information som är relevant för varje enskild individ.

Vår inspiration

Vår pedagogiska verksamhet har två stora pedagogiska influenser – Montessori pedagogiken och Reggio Emilia filosofin. Vi ser ingen konflikt i att ha influenser från olika pedagogiska filosofier. Konflikt uppstår endast om man inte vet hur och när man använder sig av dem. Vi anser att de båda pedagogiska influenserna berikar vår verksamhet.

Vår ambition är att skapa en helhet för barnen:

  • där den pedagogiska verksamheten med dess metoder, teorier och förhållningsätt lyser som en röd tråd och avspeglas i vår verksamhet och i våra aktiviteter,
  • där pedagoger har en gemensam syn på barnen,
  • där grunden för vårt förhållningsätt utgörs av våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft,
  • där RWS ledmotiv är den röda tråden i det pedagogiska arbetet

Språklig utveckling

Vi lägger stor vikt vid barnens språkliga utveckling då vi anser att språket är nyckeln till barnens framtidsamlinga lärande och framgång. Vi arbetar medvetet med att stimulera språket genom språklekar, högläsning, musik och genom att ge stort utrymme för dialog mellan såväl vuxna och barn som mellan barn och barn.

Genom att uppmärksamma skriven text och bokstäver väcker och stimulerar vi barnens intresse för det skriftliga språket. Högläsning, olika språklekar och modern It-teknik i form av läroplattor är några av våra beprövade metoder.

Barns tankar idéer ligger till grund för vår verksamhet och vi för ständigt en dialog med barnen för att fånga upp deras funderingar och intressen.

Matematik

Matematisk utveckling

Med hjälp av de situationer som uppstår i vardagen och med pedagogiska leksaker leker vi in de matematiska grunderna. Barnen får tid att fundera över och samtidigt öva på de matematiska begreppen. Det handlar om matematiska begrepp, siffror, olika räknesätt samt i att tränas i ett logiskt tänkande.

Naturvetenskap

naturEn viktig del i vår verksamhet är att utveckla barnens intresse och förståelse för naturen. Vi följer årstidsväxlingarna, naturens olika kretslopp och samtalar om hållbar utveckling. Vi har som mål att samtliga av våra förskolor ska bli Grön Flagg certifierade, vilket är stiftelsen Håll Sverige Rents utnämning för förskolor som på ett medvetet arbetssätt arbetar med miljö och hälsofrågor. Genom att vistas mycket i naturen får barnen rika möjligheter att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och för samband i naturen. De får goda kunskaper om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Estetik och skapande

En viktig del av de dagliga aktiviteterna är estetik och skapande. Inspiration till det skapande arbetet finner vi överallt – i vår miljö, natur och personliga intressen. Estetik och skapande sker helt utan bedömning och värdering då skönhet och skapande är något som bottnar i den enskilda skaparen och i betraktarens ögon.

Musik, rörelse och drama har också en stor plats i vår verksamhet.

Moderna IT-verktyg

ipadVåra medarbetare använder tekniken som en naturlig del i det dagliga arbetet. På varje avdelning finns läroplattor som kan kopplas upp på internet. Detta ger pedagogerna möjlighet att sitta med barnen på golvet och surfa runt på nätet. Där kan vi finna spännande företeelser runt om i världen t.ex. med hjälp av Google Earth. Läroplattorna ger också barnen möjlighet att göra teckningar i digitalt format och arbeta med noggrant utvalda ”appar” som stimulerar deras lärande.

På de flesta avdelningarna finns också projektor eller 32 tums dataskärmar för att kunna visa bilder och videofilmer från den dagliga verksamheten och spännande filmer.