Öppenhet

Vår syn på öppenhet i korthet

Förskolan finns inte till för sin egen skull och får inte vara en skyddad verkstad. För att vi ska lyckas fullt ut krävs ett uppriktigt samarbete med barn, vårdnadshavare och närsamhälle

På alla RWF enheter finns föräldraråd som samarbetar med enhetens ledning

Vårt IT-system ska stödja full öppenhet mellan hem och förskola

(Läs mer under Skolidé)

 

Vår ambition är att vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Vår uppgift är att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna speciella förutsättningar.

De indviduella mötena

Vi har rutinen att alla nya familjer som  har blivit erbjudna plats och tackat ja inbjuds till ett föräldramöte enbart för nya familjer. Pedagogerna går igenom inskolning, verksamhet och även praktiska rutiner och aktiviteter. Efter inskolning följer ett uppföljningssamtal med syftet att fånga upp tankar och synpunkter från föräldrarna och ge en återkoppling till familjen hur situationen har varit för deras barn under inskolningen.

En gång per år (mer om det behövs och efterfrågas förstås) har ansvarig pedagog utvecklingssamtal med vårdnadshavarna om deras barns utveckling i vår förskola. Vid behov träffas överenskommelse om särskilda insatser.

Vid lämning är det viktigt att varje barn blir bemött bra  – och även föräldern givetvis. Varje barn ska bli bekräftat och känna sig varmt välkommen till förskolan varje morgon. Vid hämtning ger pedagogerna en återkoppling av dagen. Om det skett något alldeles speciellt får föräldern information om detta. Det är en daglig rutin att den som är på plats när barnet hämtas har information från avdelningen om hur dagen varit.

Föräldramöten/föräldraråd

Föräldrarmöten hålles minst en gång per termin och då sker det avdelningsvis. Vid föräldramötena berättar pedagogerna om hur verksamheten bedrivits hittills under terminen och hur planeringen ser ut framöver. På mötena förs också en dialog om inriktningen för verksamheten.

Föräldrarådet består av ett föräldrepresentanter från varje avdelning. Föräldrarådet träffas ett par gånger per termin. Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka förskolans inriktning vad avser barnens miljö – både den fysiska och den psykosociala – och den pedagogiska inriktningen och planeringen. Uppgiften för representanterna i föräldrarådet är att vara länken mellan föräldrarådet och de övriga föräldrarna på avdelningen – sprida information och ta med sig angelägna frågor från föräldramötena till föräldrarådet.

Användning av IT-verktyg

För att möjliggöra god kommunikation mellan föräldrar och förskola har vi vårt egenutvecklade RWSnet. Denna förskoleportal ger oss möjlighet att dela information med föräldrarna oavsett var de befinner sig – i Sverige eller på resa till andra delar av landet eller världen. Detta ger oss möjlighet till fullständig öppenhet gentemot samtliga föräldrar och vi säkerställer på detta sätt att alla får information på ett likvärdigt sätt, vilket minskar risken för missförstånd.

Varje enskild förälder har sin egen inloggningskod, vilket innebär att man bara kommer åt den barnspecifika informationen. Genom RWSnet anger föräldrarna lämnings- och hämtningstider permanent eller veckovis. Man kan när som helst korrigera uppgifterna. Man kan ge information till förskolan om att exempelvis morfar hämtar idag istället för pappan. Detta gör att pedagogerna alltid har relevant information om lämning och hämtning samtidigt som pedagogerna slipper ägna tid åt registrering och istället kan ägna all uppmärksamhet åt barnen.

Pedagogisk dokumentation

Det är ytterst viktigt att ständigt dokumentera det enskilda barnets utvecklingsprocess för att kunna förstå dess egenheter, styrkor och svagheter. Genom en professionellt genomförd pedagogisk dokumentation kan vi synliggöra pedagogiska processer, barnens tankar, funderingar samt vägar till kunskap och lärande.

Inom RWF lägger vi ner stort engagemang och mycket energi på att dokumentera varje enskilt barns utvecklingsprocess. För detta använder vi moderna verktyg, som digitalkameror (både stillbild och film), läroplattor och bärbara datorer. Vi använder oss av standardiserade dokumentmallar i bl a Word- och PowerPoint format. I dokumentationen görs löpande referenser till det uppdrag som tilldelats oss i förskolans läroplan. I det enskilda barnets egen digitala portfolio samlar vi all digital dokumentation. Föräldrar kan när som helst och var ifrån som helst gå in i det egna barnets digitala portfolio och följa barnets utveckling steg för steg. När barnet går vidare och blir elev i förskoleklassen får barnet med sig sin portfolio, såväl den digitala som den i barnens vanliga portfoliopärm.

Digital portfolio

I RWSnet har varje barn sin egen digitala portfolio. Vi har utvecklat den själva i samarbete med vår IT-partner. I den digitala portfolion samlas all digital pedagogisk dokumentation för varje enskilt barn. Portfolion är enbart tillgänglig för barnets egna föräldrar. I och med att RWSnet är ett webbaserat system kan portfolion nås från vilken dator som helst. Det betyder exempelvis att föräldrarna kan öppna upp portfolion för morfar, mormor, farmor eller farfar så att barnet stolt kan få visa upp vad hon/han har presterat.