Ledarskap

 

Vår syn på ledarskap i korthet

För att lyckas i vår mission krävs ett starkt ledarskap för att samordna våra resurser på bästa sätt.

Vi har ledarskap på flera nivåer för att den ytterst ansvarige ska kunna jobba med lyftad blick. 

Vi arbetar aktivt med pedagogernas ledarskap i vardagen.

(Läs mer under Skolidé)

För att vi ska kunna leva upp till vår mission, våra ledord, vår verksamhetsidé och vår internationella profil är vi noggranna med att ha en allsidigt sammansatt personalgrupp. 

Vi har höga krav på våra pedagoger. Utöver att de ska kunna levandegöra vår värdegrund och vara goda förebilder för barnen har vi höga förväntningar vad gäller medarbetarnas pedagogiska förmåga. Med den kvalitetsindikator som vi använder som ”ledstång” i verksamheten ges varje enskild medarbetare möjlighet att ständigt pröva utvecklingen av sin pedagogiska förmåga i dialog med kollegor och chefer.

 Vi har också högt ställda krav på våra pedagoger när det gäller förmåga att lyssna på barnen, bekräfta barnens tankar och idéer, skapa förutsättningar för att barnen ska pröva sina förmågor i en ständig utveckling, uppmuntra barnen att utforska och göra nya upptäckter och vara medforskare och tillgodose barnens behov av verktyg och hjälpmedel sitt utforskande.

 Vi förväntar oss också av varje enskild pedagog att de utvecklar en specialförmåga som kan användas i vardagen på förskolan. Det kan handla om språk, matematik, teknik, skapande i bild eller på annat sätt, IT-anvädning. Vi ger våra medarbetare möjlighet att vidareutveckla sin specialförmåga bl a genom att de får tid att utöva den inte bara för den egna barngruppen utan för de övriga också. Vi ger också möjlighet till fortbildning inom området.

Vi tror på ett närvarande och nära ledarskap och därför har vi på varje förskola en förskolechef, som ansvara för helheten på sin förskola. Till hans/hennes hjälp har varje förskola också ett antal arbetslagsledare, som stöttar och tillsammans med förskolechef  leder personal och utvecklar förskolans verksamhet. Till stöd har förskolecheferna en verksamhetschef som ansvarar övergripande för hela vår förskoleverksamhet.

Inom RWS  har vi starkt fokus och tilltro till betydelsen av personalens behörighet och kompetens. Vi har därför utmejslat en lärande organisation, där kompetensutveckling är ett stående inslag i samtliga medarbetares vardag. Ledarskapet inom RWS  är givetvis inget undantag från detta synsätt och denna ambition. Vår avsikt är därför att dels rekrytera, dels kontinuerligt fortbilda all personalen inom koncernen. Detta eftersom vi vet att kvalitet i verksamheten skapas och vidmaktshålls av kompetenta medarbetare inom organisationens alla delar och led.