Helhet

Vår helhetssyn i korthet

För att vi ska lyckas så bra som möjligt med vår mission och för att helhetsupplevelen av vistelsen på förskolan ska bli så bra som möjligt är det många faktorer som måste samspela. Några av de saker vi är lite extra måna om är:

 Medveten utveckling av relationer, upplägget av dagen på förskolan, lokaler och närmiljö.

 (Läs mer under Skolidé)

Vår ambition är att RWF ska medverka till att en grund läggs för ett livslångt lärande. Det innebär att verksamheten måste vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som finns i vår verksamhet. Det innebär också att vi ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen vill vi bidra till att främja barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Fräscha lokaler   DOCKVRÅ

Vi lägger ner mycket energi och engagemang på att forma våra lokaler på ett trivsamt sätt. Barnen och pedagogerna diskuterar kontinuerligt hur lokalerna ska uformas vad avser material och inredning. Denna delaktighet främjar barnens ansvarskänsla.

Förskolornas pedagogiska miljö ska inspirerar, stimulerar, väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Materialet anpassas efter barnens ålder och aktuella tema/projektarbeten. Det mesta förvaras i barnens höjd så att barn kan ha ett reelt inflytande över vad de vill leka/arbeta med.