Vår förskola

Vår värdegrund i korthet

RWS mission: Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor.

RWS ledord inspirerade av Raoul Wallenbergs gärning: Ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft

Internationellt: Vi vill bidra till att forma världsmedborgare och har därför en internationell prägel på vår verksamhet

(Läs mer under Skolidé)

Förskola med mission

Raoul Wallenbergskolan driver förskola och skola med klar värdegrund. Våra ledord är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft och vi tillämpar dem i den dagliga verksamheten.

Jordglob med barnVi har Raoul Wallenberg som vår förebild och vi inspireras av hans ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Vi är därför hedrade av och känner ett stort ansvar när vi under Raoul Wallenbergs namn coachar barn fram mot växande och utveckling.

Förskolan är öppen för alla barn och vår mission är ” Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor.”. Varje enskilt barn ges möjlighet att utifrån sina individuella förutsättningar bygga en bra plattform i livet för vidare studier och kommande yrkesliv i Sverige eller i andra länder.

Raoul Wallenbergskolans ambition är att erbjuda barn och ungdomar en sammanhängande personlig utveckling och kunskapsutveckling från förskola till gymnasium. Vi strävar efter att i nära samverkan med föräldrar och vårdnadshavare skapa förutsättningar för ett lärande och en personlig utveckling som är anpassad till varje enskild individs speciella förutsättningar. Avsikten är att lägga en god grund för ett liv, där varje enskild individ når sin fulla potential.

Inriktning

RWF verksamhetsinriktning har formats utifrån två huvudperspektiv; dels ska förskolan förbereda barnen för ett gott liv och dels ska verksamhet främja alla barns utveckling och lärande, så att deras lust att lära blir livslångt.

Svenskt/internationellt perspektiv

Det svenska samhällets tilltagande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle och stärka deras förmåga att hantera olika kulturyttringar. Idag och i framtiden ökar också förutsättningarna för svenskar att bo och verka i andra länder. All världens samhällen och arbetsmarknader är möjligt för svenskar att etablera sig i. Inom RWF vill vi förbereda barnen redan från tidiga år för dessa enorma möjligheter.

sheilaBarn kan utan några problem ta till sig mer än ett språk under de första levnadsåren. Därför introducerar vi engelskan vid sidan om svenskan redan i förskolan. Skälet för detta är att engelskan är det dominerande språket på den globala arenan. Vi vill medverka till att förbereda barnen för ett spännande liv som innefattar också andra länder. Genom engelskan kan vi också ge barnen tillgång till allt det spännande och lärorika som finns att få på internet.

Barn som tillbringar sina dagar inom Raoul Wallenbergförskolan möter dagligen sådant som påminner dem om att de växer upp i en alltmer internationell kontext. De möter pedagoger som har bakgrund i olika länder. Vi rekryterar medvetet pedagoger med engelska som modersmål för att barnen ska vänjas vid att möta engelskan i den dagliga verksamheten. Våra pedagogiska verktyg, som den globala mattan, påminner dem om att det finns andra länder och folk. Våra pedagoger kan med datorns och internets hjälp ta med barnen på rundresor runt om i världen. IT-programvaran Google Earth är ett fantastiskt verktyg för att kunna göra dessa virtuella resor till andra länder och kulturer.